mail tisk

Mindfulness

Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí

 

 

Zlepšete své schopnosti pomáhat pomocí
unikátního tréninkového programu.


Jeho absolvování vede ke zlepšení následujících schopností:

 • zvládání stresu,
 • umění nenechat se vytočit,
 • schopnost empatie a naslouchání,
 • přijetí, laskavost a soucit,
 • zvládání utrpení,
 • pozornost a paměť,
 • posilování zdraví a imunity.


Kurz je vhodný pro široké spektrum pracovníků v pomáhajících profesích: pedagogy, sociální pracovníky, zdravotnické pracovníky, psychology a další.


Zaváděcí cena: 3 799 Kč (budoucí běžná: 4 800 Kč)


 

Více informací:

Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí

Rozsah: 32 hodin (8 týdnů, 4 hodiny za týden)
Akreditace:
Vzdělávací program je akreditován u MPSV (A2017/0496-SP/PC/VP)
Lektor: Michal Šalplachta, psychoterapeut, lektor a supervizor


Anotace:

Tréninkový program je postaven na nácviku všímavosti (anglicky mindfulness) a vztahových podmínek kongruence, empatie a bezpodmínečného přijetí. Vychází jednak z programu Mindfulness based stres reduction (MBSR), vytvořeným Jon Kabat-Zinnem, který je v zahraničí používán od 80. Let 20. století, ke zvládání stresu, bolesti, deprese, úzkosti, schizofrenie a dalších duševních poruch, ke snižování agrese, při práci s vězni, ale také ke zlepšení schopností pomáhajících pracovníků a ke zlepšení kognitivní výkonnosti pracovníků a jejich jednání na pracovišti. Tréninkový program propojuje trénink všímavosti s Přístupem zaměřeným na člověka (C.R. Rogers) a tělesně zakotveným prožíváním (E. Gendlin).

Tréninkoví program  se zaměřuje na posílení základních kompetencí pomáhajících pracovníků, které jsou jednak základem péče o sebe a zvládání pracovního stresu,pomáhají při zvládání vlastních emocí a zatěžujících myšlenek, a taktéž jsou podkladem pro práci ve vztahu, rozvíjejí vztahové podmínky definované C.R. Rogersem, opravdovost, bezpodmínečné přijetí a empatii. Trénink přispívá ke zlepšení pozornosti, důslednosti, snižuje automatické reagování a umožňuje řešit situace při práci s klienty, pacienty a žáky s větším uvědoměním, zlepšuje flexibilitu myšlení, zvyšuje otevřenost ke zkušenosti, zlepšuje komunikační schopnosti, aktivní naslouchání a asertivitu, zlepšuje schopnosti pracovníků zvládat emočně zatěžující situace jako je zvládání agrese u klienta, pacienta či žáka, práce s dezorientovaným klientem, zvládat obtížnou komunikaci s klientem, pacientem či žákem a další zatěžující situace. Tyto výsledky jsou potvrzeny velkým množstvím zahraničních výzkumných studií z oblasti psychologie, medicíny i neurověd (viz odkazy).

Vědecký výzkum potvrdil i další přínosy tréninku všímavosti. V oblasti zdraví trénink všímavosti zlepšuje imunitu, zkracuje dobu nutnou pro zotavení z nemoci, preventivně působí proti nemocem, které jsou spojeny se stresem, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, cukrovka II. typu, zpomaluje stárnutí mozku. V oblasti práce přispívá k lepšímu výkonu pracovníků, zlepšuje vztahy na pracovišti i jednání ke klientům, pacientům a žákům, snižuje chybovost pracovníků, zlepšuje flexibilitu a tvořivost pracovníků. Tyto výsledky jsou potvrzeny velkým množstvím zahraničních výzkumných studií z oblasti psychologie, medicíny i neurověd (viz odkazy).


Podrobnosti:

 • Trénink je rozdělen do 8 setkání jednou za týden v délce 4 vyučovací hodiny.
 • Na setkáních se účastníci naučí meditativní i nemeditativní postupy zvládání stresu a emocí a rozvoje všímavosti, empatie, přijetí a soucitu.
 • Mezi setkáními je od účastníků vyžadováno pravidelné každodenní provádění naučených postupů na základě instruktážního CD v rozsahu cca 30 minut denně.
 • Program je realizován pro 10 – 20 účastníků.
 • Ukončení: K ukončení účastník doloží vyplněné pracovní listy a zpracuje esej v rozsahu 2 strany o své zkušenosti z tréninku.


Cílové kompetence:

 • Absolvent je seznámen s teoretickým konceptem všímavosti a jejím významem pro zvládání stresu a rozvoj vztahových kompetencí definovaných C.R. Rogersem tj. opravdovost, empatie, bezpodmínečné přijetí.
 • Absolvent je seznámen s teoretickým konceptem vztahových podmínek C.R. Rogerse a konceptem tělesně zakotveného prožívání (fokusing) E. Gendlina
 • Absolvent zná postupy pro trénink a rozvíjení své všímavosti, přijetí, empatie, opravdovosti, laskavosti a soucitu.
 • Absolvent si osvojil postupy pro péči o svou duševní hygienu a zvládání stresu.
 • Absolvent je seznámen s teorií a postupy zvládání vlastních emocí.
 • Absolvent umí zvládat své pocity při setkání s utrpením svým i u klientů.
 • Absolvent umí využít postupy zvládání emocí k sebereflexi a reflexi vztahu s klientem.
 • Absolvent má zlepšenou schopnost aktivního naslouchání a asertivity.
 • Absolvent má posílené kompetence všímavosti, empatie, opravdovosti a přijetí.

 

 


 

Organizátorem programu je společnost MARLIN, s.r.o.


Aktuální termíny:

BRNO

20. 3. 2018, 27. 3. 2018, 3. 4. 2018, 10. 4. 2018, 17. 4. 2018, 24. 4. 2018,
2. 5. 2018, 9. 5. 2018

vždy od 08:30 do 11:30 hod.
učebna společnosti MARLIN, Křenová 52, Brno


OLOMOUC

9. 5. 2018, 16. 5. 2018, 23. 5. 2018, 30. 5. 2018, 6. 6. 2018, 13. 6. 2018,
20. 6. 2018, 27. 6. 2018

vždy od 16:00 do 19:00 hod.
Lingua Centrum, U Stadionu 10, 779 00 Olomouc

 

<< zpět