mail tisk

Projekt "Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ"

 

Název projektu: "Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.50/02.0011

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Příjemce: INFRA, s.r.o.
Partner projektu: Erudis, o.p.s.zakladni info


 

Tisková zpráva z ukončení projektu ze dne 22. 1. 2015

 

Tisková zpráva je také dostupná PDF formátu ke stažení.

 

V rámci udržitelnosti jsou vzdělávací programy dostupné pedagogům mateřských škol z celé ČR. Na programy se zájemci mohou přihlásit zde.

I. program:

Rozvoj emočních dovedností ve vztahu k předčtenářské gramotnosti

Rozsah: 3 x 6 vyučovacích hodin

PŘIHLÁSIT

 

II. program

Rozvoj předčtenářských dovedností

Rozsah: 2 x 6 vyučovacích hodin

PŘIHLÁSIT


 

OBSAHY JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ:

Role dospělého při vytváření emočně podporujícího prostředí
Akreditace MŠMT č. j.: 22247/2013-1-481
Hodinová dotace:  6 hodin
Optimální počet účastníků:  15
Lektorka:  Mgr. Eva Svobodová

Seminář upozorní pedagogy na možnosti jak vytvářet emočně podporující prostředí ve třídě mateřské školy, jak sytit potřebu bezpečí, dodávat dětem dostatek pozornosti a používat neútočnou popisnou komunikaci.

Vyzkoušíme si v konkrétních situacích nahradit neefektivní rutinní řešení efektivními a respektujícími technikami a budeme hledat způsoby, jak vyjádřit své i negativní emoce tak, abychom dětem (a druhým lidem) neublížili, a budeme hledat cesty, jak učit děti vyjadřovat a zvládat jejich emoce.

Přehled témat:

 • práce v kruhové formaci, techniky pozitivního vyladění skupiny
 • ukázka práce s dětmi - vyvození pravidla: Aby nám tu bylo hezky...
 • reflexe práce s dětmi a pojmenování technik
 • komunikujeme, aby to nebolelo
 • empatie a sebeprosazení
 • jak učit děti poznávat emoce

Nabídnout předškolním pedagogům techniky a cesty jakými konkrétními způsoby můžeme vytvářet ve třídě bezpečné a emočně podporující prostředí.


Příběh a emoce
Akreditace MŠMT č. j.: 22247/2013-1-481
Hodinová dotace:  6 hodin
Optimální počet účastníků:  15
Lektorka:  Mgr. Eva Svobodová

V rámci semináře se účastníci seznámí s technikami pro rozvoj emoční inteligence dětí, ve kterých bude dominovat příběh a jeho možnosti pro vytváření vztahů mezi dětmi. Důraz bude kladen na vyjádření emocí dítěte, budou společně hledat cesty, jak učit dítě poradit si v emočně náročných situacích a jak zvládat vlastní projevy agresivity a jak se bránit proti projevům agresivity druhých dětí.

Přehled témat:

 • reflexe zkušeností z předchozích seminářů
 • vysvětlení základních pojmů: emoce, emoční inteligence,
 • ukázka práce s dětmi - práce s emocemi pomocí příběhu
 • rozbor ukázky, pojmenování užitých technik a jejich aplikace
 • základní emoce, jak učit děti jejich rozpoznání a jak s nimi zacházet
 • jak odreagovávat agresi a jak se proti ní bránit

Cílem kurzu je naučit předškolní pedagogy techniky, kterými mohou pomoci dětem zvládat vlastní emoce a bránit se agresivitě druhých dětí a dospělých.


Rizikové faktory čtenářské gramotnosti, individuální diagnostika
Akreditace MŠMT č. j.: 22247/2013-1-481
Hodinová dotace:  6 hodin
Optimální počet účastníků:  15
Lektorka:  Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.

Účastníci semináře se formou prožitkových aktivit budou zabývat vztahem našeho hlasového projevu a jeho zobrazení (písma). Dále si připomenou význam psycho-somaticko-sociálního rozvoje dítěte pro rozvoj (před)čtenářské gramotnosti. V diskusi porovnají své zkušenosti s rizikovými faktory ČG (i jejich prevenci) a vybrané způsoby pedagogické diagnostiky dovedností, předcházejících čtení a psaní. Součástí semináře bude ukázka praktické práce s dětmi, která bude společně s účastníky reflektována.

Přehled témat:

 • reflexe zkušeností z předchozích seminářů
 • vztah mluveného a psaného projevu z hlediska fylogentického i ontogentického
 • vysvětlení základních pojmů: čtenářská a předčtenářská gramotnost, jejich aspekty
 • dovednosti předčtenářské gramotnosti a jejich diagnostika
 • hry a činnosti podporující předčtenářskou gramotnost
 • rozbor praktické práce s dětmi (analýza ukázaných postupů, možnosti diagnostického využití)

Seznámit předškolní pedagogy s rozdílnými a společnými aspekty čtenářské a tzv. předčtenářské gramotnosti, nabídnout jim konkrétní metodický materiál směřující k rozvoji dovedností, předcházejících čtení a psaní (včetně prevence rizikových faktorů ČG)


Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku
Akreditace MŠMT č. j.: 22247/2013-1-481
Hodinová dotace:  6 hodin
Optimální počet účastníků:  15
Lektor:  PhDr. Marek Herman

Seminář se zabývá psychologií dětí do 6 let, pojmenovává, co cítí a prožívají, o čem přemýšlejí a co nejvíce potřebují. Vyzdvihují vztah matky a dítěte jako základní pilíř našeho života a pojmenovává nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při výchově malých dětí. Zabývá se rolí učitelky mateřské školy v životě předškolního dítěte.

Přehled témat:

 • Základní lidské potřeby a budování identity dítěte.
 • Vývoj psychických potřeb dítěte (vnitřní a vnější svět, pojem návratu, most důvěry, ruleta na náměstí, fantazie a hra, pravá a levá hemisféra)
 • Bezpečná vazba mezi matkou a dítětem jako základní bod zdravé výchovy.
 • Budování životních scénářů, jejich význam a vliv na vzorce chování.
 • Nejčastější chyby při výchově a jejich dopad na psychiku a další život dítěte.
 • Základní výchovný vzorec, který mohou používat učitelé při práci s dětmi.

Seznámit předškolní pedagogy s novými poznatky z oblasti psychologie dítěte, pojmenovat jejich roli v životě předškolního dítěte a upozornit na chyby, kterých se mohou dopouštět.


Fonologické uvědomění jazyka
Akreditace MŠMT č. j.: 22247/2013-1-481
Hodinová dotace:  6 hodin
Optimální počet účastníků:  15
Lektorka:  PaedDr. Alena Váchová

Seminář bude zaměřený především na rozvíjení foneticko fonologické roviny jazyka. Posluchači se formou prožitkových aktivit seznámí s metodikou rozvíjení sluchového vnímání a fonologického uvědomění jazyka u předškolních dětí. Úroveň fonemického uvědomění spolu s úrovní oromotoriky ovlivňuje výslovnost dětí. Další část bude věnována přípravným cvičením ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Činnosti budou prezentovány jako součást integrovaného vzdělávání.

Přehled témat:

 • vysvětlení základních pojmů
 • hry a cvičení na rozlišování zvuků a tónů řeči
 • ukázka práce s dětmi
 • rozbor ukázky a pojmenování užitých technik
 • přípravná cvičení ke správné výslovnosti
 • fonologické řečové schopnosti a příběh

Rozšířit u předškolních pedagogů zásobu aktivit rozvíjejících fonologické uvědomění jazyka a seznámit je se strategiemi podpory správné výslovnosti v mateřské škole.

 


 

Soubory ke staženíTisková zpráva ze dne 22.1.2015

Tisková zpráva ze dne 22.1.2015


 


<< zpět