Pedagogická diagnostika a prevence pro ZŠ

VZD01849
Hodinová dotace kurzu
6
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Vhodné i pro šablony
ANO
Zaměření kurzu (kategorie)
Pedagogická diagnostika

Kdybych nařídil generálovi, aby byl mořský pták a on neuposlechl, nebyla by to chyba generálova, ale moje. Je třeba žádat od každého to, co může dát.“
- Antoine de Saint-Exupéry


Cílem edukačního procesu je dosáhnout maximálního a optimálního rozvoje potenciálu dítěte. Důraz je kladen na individualizaci vyučování se zřetelem k možnostem každého žáka. Zde hraje pedagogická diagnostika nezastupitelnou roli. 

Popis kurzu:

Osvojíte poznatky a praktické postupy v oblasti pedagogické diagnostiky, které jsou základem pro prevenci selhávání ve výuce, jsou východiskem pro volbu účinných metod práce se žákem. Využití závěrů pedagogické diagnostiky při přípravě podpůrných opatření a individuálních vzdělávacích plánů, při hodnocení a klasifikaci žáků. Zaměříme pozornost nejen na práci s chybou, ale též na odhalování a rozvíjení pozitivních stránek osobnosti dítěte.

Cíl kurzu:

Seznámíte se základními metodami pedagogické diagnostiky a jejich využtím v běžné třídě ZŠ. Osvojíte si diagnostiku základních psychických fucnkí, které jsou východiskem pro osvojování čtení a psaní (řeč, zraková a sluchová percepce, motorika),diagnostiku stylů učení a metakognitivních strategií. Na základě praktických ukázek si osvojíte diagnostiku čtení a písemného projevu u dětí, které se potýkají s obtížemi pramenícími z mnoha příčin (nezralost, nepodnětné rodinné prostředí, dyslexie a další obtíže). Na základě diagnostiky budeme volit optimální metody a formy pomoci, využijeme poznatky při tvorbě podpůrných opatření.

Obsah kurzu v bodech:

 • Základní pojmy a metody pedagogické diagnostiky. Etické principy v diagnostice.
 • Komplexní přístup k diagnostice (zahrnuje respektování vnějších i vnitřních činitelů ovlivňujících vývoj dítěte).
 • Diagnostika základních psychických funkcí, které ovlivňují výsledky výuky. (Zraková a sluchová percepce, řeč, motorika, lateralita). Negativní vliv vývojového deficitu na vzdělávání žáka.
 • Diagnostika stylů učení jako východiska pro volbu optimálních metod výuky. Důsledky využívání metod, které nejsou v souladu s preferovanými styly učení. Metakognitivní strategie.   
 • Diagnostika úrovně čtení (rychlost, správnost, technika čtení, porozumění) a práce s textem. Využití výsledků pro další práci se žákem. 
 • Diagnostika písemného projevu. Grafomotorika, opis a  přepis textu. Gramatika – příčiny obtíží při osvojování gramatiky (fonematický sluch, jazyková kompetence, automatizace). Samostatný písemný projev. Využití výsledků diagnostiky pro další práci se žákem.
 • Využití závěrů diagnostiky v hodnocení a klasifikaci. Hodnocení sumativní a formativní, podíl motivační a informativní složky. Podpora sebevědomí dítěte.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Kdybych nařídil generálovi, aby byl mořský pták a on neuposlechl, nebyla by to chyba generálova, ale moje. Je třeba žádat od každého to, co může dát.“
- Antoine de Saint-Exupéry


Cílem edukačního procesu je dosáhnout maximálního a optimálního rozvoje potenciálu dítěte. Důraz je kladen na individualizaci vyučování se zřetelem k možnostem každého žáka. Zde hraje pedagogická diagnostika nezastupitelnou roli. 

Popis kurzu:

Osvojíte poznatky a praktické postupy v oblasti pedagogické diagnostiky, které jsou základem pro prevenci selhávání ve výuce, jsou východiskem pro volbu účinných metod práce se žákem. Využití závěrů pedagogické diagnostiky při přípravě podpůrných opatření a individuálních vzdělávacích plánů, při hodnocení a klasifikaci žáků. Zaměříme pozornost nejen na práci s chybou, ale též na odhalování a rozvíjení pozitivních stránek osobnosti dítěte.

Cíl kurzu:

Seznámíte se základními metodami pedagogické diagnostiky a jejich využtím v běžné třídě ZŠ. Osvojíte si diagnostiku základních psychických fucnkí, které jsou východiskem pro osvojování čtení a psaní (řeč, zraková a sluchová percepce, motorika),diagnostiku stylů učení a metakognitivních strategií. Na základě praktických ukázek si osvojíte diagnostiku čtení a písemného projevu u dětí, které se potýkají s obtížemi pramenícími z mnoha příčin (nezralost, nepodnětné rodinné prostředí, dyslexie a další obtíže). Na základě diagnostiky budeme volit optimální metody a formy pomoci, využijeme poznatky při tvorbě podpůrných opatření.

Obsah kurzu v bodech:

 • Základní pojmy a metody pedagogické diagnostiky. Etické principy v diagnostice.
 • Komplexní přístup k diagnostice (zahrnuje respektování vnějších i vnitřních činitelů ovlivňujících vývoj dítěte).
 • Diagnostika základních psychických funkcí, které ovlivňují výsledky výuky. (Zraková a sluchová percepce, řeč, motorika, lateralita). Negativní vliv vývojového deficitu na vzdělávání žáka.
 • Diagnostika stylů učení jako východiska pro volbu optimálních metod výuky. Důsledky využívání metod, které nejsou v souladu s preferovanými styly učení. Metakognitivní strategie.   
 • Diagnostika úrovně čtení (rychlost, správnost, technika čtení, porozumění) a práce s textem. Využití výsledků pro další práci se žákem. 
 • Diagnostika písemného projevu. Grafomotorika, opis a  přepis textu. Gramatika – příčiny obtíží při osvojování gramatiky (fonematický sluch, jazyková kompetence, automatizace). Samostatný písemný projev. Využití výsledků diagnostiky pro další práci se žákem.
 • Využití závěrů diagnostiky v hodnocení a klasifikaci. Hodnocení sumativní a formativní, podíl motivační a informativní složky. Podpora sebevědomí dítěte.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.