Ochrana osobních údajů

  Zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek


www.infracz.cz a www.infracek.cz


Chceme Vás seznámit se zásadami, které naše společnost ctí a dodržuje při práci s Vašimi osobními údaji, jakož i s dalšími informacemi o našich vzájemných vztazích.


1. SPRÁVCE

INFRA, s.r.o., se sídlem Tyršova 241, 675 22 Stařeč, IČO: 26919541, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45501

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.2. VYMEZENÍ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELU, PRÁVNÍHO DŮVODU, ZPŮSOBU A DOBY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Pro zjednodušení práce s těmito zásadami jsou jednotlivé informace rozděleny podle toho, jakou činnost provádíte na našich oficiálních webových stránkách (stránkách správce) nebo o jakou záležitost se zajímáte.

2.1. Nákup zboží a služeb v internetovém obchodu

a) Je nutné v tomto případě udělit společnosti INFRA, s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů?

Ne. Zpracování osobních údajů popsané v tomto odstavci je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, pro plnění zákonných povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, anebo je odůvodněné oprávněnými zájmy naší společnosti. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas. Pokud byste nám níže uvedené údaje neposkytl/a, nemůžeme s Vámi uzavřít kupní smlouvu na zboží anebo smlouvu o poskytnutí Vámi požadované služby.

b) Které Vaše osobní údaje v tomto případě zpracováváme?

V souvislosti s Vaším nákupem zboží anebo služeb v našem internetovém obchodu provozovaném na webu správce, může naše společnost zpracovávat Vaše níže uvedené osobní údaje:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytl/a při objednávce, tedy jméno, příjmení, kontaktní a doručovací poštovní adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v případě, že jste podnikající fyzickou osobu, též Vaši obchodní firmu/název, adresu místa podnikání anebo sídla, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • informace o Vaší objednávce v našem internetovém obchodu (zejména číslo objednávky, datum nákupu, typ a množství objednaného zboží, kupní cena objednaného zboží, způsob doručení a platby, informace o automatických nákupních notifikacích zasílaných na e-mailovou adresu zadanou při nákupu, stav objednávky),
 • informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření příslušné smlouvy (zejména číslo zákazníka, datum a číslo vystaveného účetního a daňového dokladu, typ a množství zakoupeného zboží anebo služby, kupní cena zakoupeného zboží anebo služby, datum a způsob zaplacení ceny zboží anebo služby, datum a způsob doručení zboží anebo realizace služby, délka poskytované záruky),
 • informace o naší vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu souvisejícím s uzavřením a plněním smlouvy (zejména použitý komunikační kanál, datum a obsah komunikace),
 • informace pro marketingové účely vytvořené naší společností na základě Vašeho využívání našich služeb (zejména informace o Vašich nákupech u naší společnosti),
 • informace o Vašem hodnocení našeho internetového obchodu a zakoupeného výrobku/služby,
 • informace související s případným odstoupením od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména datum odstoupení, způsob vypořádání již realizovaného nákupu),
 • informace související s Vámi uplatněnou reklamací zakoupeného zboží/služby (zejména datum uplatnění reklamace, čísla a data reklamačních dokumentů, popis vytknuté vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, způsob vyřízení reklamace, datum vyřízení reklamace).

c) Za jakým účelem, jakým způsobem a jakou dobu v tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • uzavření, změna, plnění a případné ukončení smlouvy

Vaše údaje potřebujeme, abychom mohli Vaší objednávku administrativně zpracovat a fakticky vyřídit, zaslat Vám potvrzení o přijetí objednávky a následně Vás průběžně informovat o stavu Vaší objednávky, vystavit a zaúčtovat příslušné daňové a účetní doklady, zajistit, aby Vám objednané zboží bylo doručeno Vámi zvoleným způsobem dodání anebo přepravy a zajistit provedení on-line platby, pokud jste si zvolil/a tento způsob úhrady kupní ceny.

Faktury anebo jiné daňové doklady vystavené naší společností, které kromě jiného obsahují Vaše osobní údaje, musíme podle platných právních předpisů archivovat po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňového dokladu jsou po dobu 10 let ode dne vystavení daňového dokladu uchovávány i související objednávky přijaté v rámci našeho internetového obchodu. Vaše osobní údaje uchováváme za účelem uzavření, změny, plnění, případně ukončení smlouvy rovněž v naší zákaznické databázi, a to v zásadě po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy.

 • zasílání reklamních sdělení v rámci našich oprávněných zájmů

Dle platných právních předpisů platí, že pokud nakoupíte určité zboží anebo služby v našem internetovém obchodu, může Vám naše společnost na základě svého oprávněného zájmu i bez Vašeho souhlasu zasílat na Vaši kontaktní poštovní adresu, e-mailovou adresu anebo telefonní číslo tištěné reklamní materiály, marketingové e-maily a reklamní SMS týkající se našich výrobků a služeb. V rámci nákupního procesu můžete zasílání marketingových e-mailů a reklamních SMS odmítnout. Další zasílání marketingových e-mailů můžete odmítnout rovněž kliknutím na příslušný link obsažený v každém zaslaném marketingovém e-mailu. Informaci o tom, že si nepřejete, aby Vám naše společnost nadále zasílala své reklamní materiály, nám můžete sdělit e-mailem na adresu: gdpr@infracz.cz.

Obsah zasílaných reklamních materiálů může být personalizován na základě Vašich identifikačních a kontaktních údajů anebo na základě Vašich předchozích nákupů u naší společnosti.

Vaše osobní údaje v naší zákaznické databázi budeme zpracovávat po dobu 5 let ode dne Vašeho posledního nákupu zboží/služby u naší společnosti anebo posledního využití kterékoliv naší zákaznické služby, pokud jste dříve neuplatnil/a námitku vůči takovému zpracování.

 • vyřizování reklamací

Pokud uplatníte reklamaci zboží anebo služby, které jste zakoupil/a v našem internetovém obchodu, naše společnost bude zpracovávat Vaše kontaktní a identifikační údaje, informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření kupní smlouvy, informace o naší vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu souvisejícím s uzavřením aplněním kupní smlouvy, informace související s Vámi uplatněnou reklamací zakoupeného zboží anebo služby a informace o Vašich předchozích reklamacích, a to za účelem vydání potvrzení o uplatnění reklamace, posouzení a vyřízení reklamace (musíme zpracovávat kvůli splnění naší zákonné povinnosti a za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů - např. za účelem prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace anebo určení, obhajoba anebo vymáhání právních nároků před soudem anebo orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů).

 • zpracování na základě oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i proto, abychom mohli příslušným dozorovým úřadům prokázat, že řádně dodržujeme zákonem předepsané postupy a dodržujeme zákonné povinnosti. Jedná o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu naší společnosti. Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje po dobu 4 let ode dne, kdy nastala skutečnost, která může být předmětem kontroly příslušných státních orgánů.

d) Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

V případech vymezených výše budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování, případně po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy. Poté jsou Vaše osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní doby zpracování osobních údajů jsou uvedeny zvlášť pro každý z výše uvedených účelů zpracování.

2.2. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

Na základě Vámi poskytnutého souhlasu můžeme zpracovávat:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytl/a při registraci, tedy jméno, příjmení, kontaktní a doručovací poštovní adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v případě, že jste podnikající fyzickou osobu, též Vaši obchodní firmu/název, adresu místa podnikání anebo sídla, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
  • informace vytvořené naší společností na základě Vašeho využívání našich služeb, zejména zařazení do jednotlivých zákaznických segmentů (skupin),

a) Za jakým účelem a jakým způsobem v tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • zasílání informací o aktuálních akcích a o nabídkách naších výrobků a služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, abychom Vám mohli zasílat informace o aktuálních akcích, informovat Vás o novinkách. Abychom Vám zasílali jen nabídky výrobků a služeb, které Vás zaujmou a odpovídají Vaším preferencím a potřebám, a nezahlcovali Vás zbytečně nabídkami, které Vás nezajímají.

b) Jak dlouho budeme v tomto případě Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání doplňkových marketingových služeb naší společnosti a následujících 5 let po posledním využití takových služeb anebo nákupu u naší společnosti, při kterém byly použity Vaše údaje. V případě, že odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv před uplynutím výše uvedené doby, Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat pro účely poskytování doplňkových marketingových služeb bez zbytečného odkladu po odvolání tohoto souhlasu.

2.3. Přihlášení k odběru elektronického Newsletteru

Pokud máte zájem o zasílání e-mailových reklamních sdělení (Newsletterů) naší společnosti, můžete se k odběru Newsletterů přihlásit, a to vyplněním své e-mailové adresy v příslušném poli na webové stránce www.infracek.cz, www.infracz.cz. Po vyplnění předepsaného pole a stlačení tlačítka „přihlásit“ Vám bude na zadanou e-mailovou adresu odeslána žádost o potvrzení Vašeho přihlášení. Přihlášení o odběru Newsletteru potvrdíte kliknutím na odkaz umístěný v zaslané e-mailové zprávě. Tento krok je nutný proto, abychom ověřili, zda jste oprávněným uživatelem zadané e-mailové adresy.

Pokud Vaše přihlášení nepotvrdíte do 30 dnů ode dne stlačení tlačítka „přihlásit“, Vaše e-mailová adresa nebude zařazena do naší databáze pro rozesílání reklamních Newsletterů a bude z našich systémů smazána. Naše společnost tedy nebude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem rozesílání elektronického Newsletteru.

Vezměte prosím na vědomí, že potvrzením Vašeho přihlášení poskytujete naší společnosti souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání reklamního Newsletteru a jeho personifikaci na základě analýzy Vašich údajů.

Vámi poskytnutý souhlas můžete kdykoliv později odvolat, a to zasláním sdělení o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu: gdpr@infracz.cz. Po poskytnutí souhlasu bude Vaše e-mailová adresa zařazena do naší databáze pro rozesílání reklamních Newsletterů.

Na základě Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • e-mailová adresa, jméno a příjmení

Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu, maximálně ale do doby 5 let ode dne Vašeho přihlášení k odběru Newsletteru anebo od poslední aktivity na našem webu, případně od nákupu u naší společnosti, při kterých byla použita e-mailová adresa zadaná při přihlášení k Newsletteru.

2.4. Komunikace, dotazníky a další služby na webových stránkách

a) Různé kontaktní formuláře

Na webových stránkách naší společnosti jsou k dispozici obecné kontaktní formuláře, které slouží k zasílání Vašich dotazů.3. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

3.1. Příjemci osobních údajů

Je pro nás důležité, abyste věděli, že společnost INFRA s.r.o. s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje, ani je jiným způsobem neposkytuje dalším osobám, které by je užívaly ve svůj prospěch.

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje automatizovaně i manuálně za pomocí vlastních zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří:

 • pro nás technicky zajišťují rozesílání našich obchodních a reklamních materiálů,
 • nám poskytují služby správy, hostingu a servisu námi používaných softwarových aplikací,
  • pro nás zajišťují doručování Vámi objednaného zboží (smluvní přepravci),
  • pro nás zajišťují on-line platební služby (provozovatelé platebních brán),
  • se podílejí na vyřizování a vypořádání Vámi uplatněných žádostí, případně reklamací,
  • nám poskytují právní služby, zejména pro nás zajišťuji ochranu našich právem chráněných zájmů a zastupují nás při určení, obhajobě a vymáhání našich právních nároků (advokáti, exekutoři), nebo nám poskytují služby finančního a ekonomického poradenství anebo auditu,
  • provozují technická řešení, díky kterým Vám můžeme na našem webu anebo i dalších webech zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Informace o konkrétním obchodním partnerovi, kterému mohou být zpřístupněny Vaše osobní údaje v konkrétním případě, Vám sdělíme na základě Vašeho dotazu zaslaného na e-mailovou adresu gdpr@infracz.cz.

Naše společnost musí v některých případech v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit anebo poskytnout Vaše osobní údaje na vyžádání různým orgánům státní správy, zejména orgánům činným v trestním anebo správním orgánům provádějící kontrolu nebo vedoucím správní řízení.

3.2. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Nedochází k předávání osobních údajů mimo Evropskou unii.4. ZABEZPEČENÍ DAT

Naše společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, které musí dodržovat všichni naši zaměstnanci. Naši zaměstnanci jsou vázání mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. Taktéž všichni naší smluvní partneři jsou smluvně vázáni dodržovat mlčenlivost, přijímat účinná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat předané osobní údaje pouze způsobem a pro účely stanovené naší společností. Námi používaná infrastruktura a softwarové aplikace jsou náležitě zabezpečeny. O Vaše osobní údaje tedy nemusíte mít obavy.5. VAŠE PRÁVA - PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

5.1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

U procesů zpracování osobních údajů, které jsou založeny na Vašem souhlasu, můžete poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu gdpr@infracz.cz. Po odvolání Vašeho souhlasu Vám již ale nadále nebudeme moct poskytovat naše doplňkové marketingové služby. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělil/a naší společnosti, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, která probíhala před odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či ochranu našich oprávněných zájmů).

5.2. Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat o tom, zda naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, či nikoliv. Pokud je zpracováváme, máte právo na předložení kopie zpracovávaných osobních údajů, případně zajištění jiného přístupu k nim. Rovněž máte právo na poskytnutí informací o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, o příjemcích, kterým je poskytujeme, době jejich uchovávání, o zdrojích, ze kterých tyto údaje pocházejí, jakož i právo na vysvětlení principů a důsledků prováděného profilování.

5.3. Právo na opravu

Máte právo na opravu Vašich nepřesných osobních údajů anebo doplnění Vašich neúplných údajů. Pokud jste registrovaný/á na webových stránkách https://www.infracek.cz/, můžete některé své osobní údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu.

5.4. Právo na výmaz

V případech stanovených právními předpisy (např. v případě odvolání Vašeho souhlasu, zjištění neoprávněného zpracovávání anebo uplatnění námitky proti zpracování pro přímý marketing) máte právo na to, aby naše společnost vymazala osobní údaje, které o Vás zpracovává. Nedojde ale k výmazu osobních údajů, které potřebujeme kvůli plnění našich zákonných povinností, údajů nezbytných pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a údajů nutných pro ochranu našich oprávněných zájmů anebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

5.5. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených právními předpisy (například do ověření Vaší námitky o nepřesnosti zpracovávaných údajů anebo vyřešení Vaší námitky proti neoprávněnému zpracování Vašich údajů založenému na oprávněných zájmech naší společnosti) máte právo na to, aby naše společnost dočasně omezila zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě bude naše společnost zpracovávat Vaše osobní údaje pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků, anebo z dalších důvodů vyjmenovaných v právních předpisech. Právo na omezení zpracování osobních údajů můžete uplatnit s účinností od 25. 5. 2018.

5.6. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo kvůli plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a současně se jedná o automatizované zpracování, máte právo požadovat přenos Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl/a, k jinému správci. Právo na přenos osobních údajů můžete uplatnit s účinností od 25. 5. 2018.

5.7. Právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku, aby naše společnost dále tyto osobní údaje k danému účelu nezpracovávala, protože Vaše zájmy, práva a svobody (zejména právo na soukromí) v dané situaci převažují nad oprávněným zájmem naší společnosti na dalším zpracovávání osobních údajů. Pokud vznesete takovou námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, naše společnost bez zbytečného odkladu takové zpracování ukončí.

5.8. Právo na vysvětlení a právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo nás požádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

5.9. Společné ustanovení k uplatňování Vašich práv

Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností můžete uplatnit e-mailem zaslaným na adresu: gdpr@infracz.cz.

Pokud bychom měli pochybnosti o tom, zda žádost podala oprávněná osoba, můžeme Vás vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nezbytných k ověření Vaší totožnosti.

Na Vaše žádosti budeme reagovat bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.


6. COOKIES

Cookies jsou textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto naše stránky začnete využívat.

 • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
 • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Naše weby využívají následující cookies a tomu podobné technologie:

Technické cookies

Služba

Účel

Souhlas s cookies

ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)

Slideshow

držení pozice aktuálního slide

Používání webu

udržení kontextu uživatele na webu

Detekce zařízení

na základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních

Detekce prohlížeče

na základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích

Google recaptcha

sběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota

Zzjištění polohy uživatele

dle volby uživatele

Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů.

 • Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/about/analytics/) - analytický nástroj společnosti Google pro sběr anonymních statistik o uživatelích našeho webu
 • Facebook (https://www.facebook.com/) - Facebook pixel pro možnosti remarketingu.
 • Google Ads (https://adwords.google.com/) - reklamní systém společnosti Google pro možnosti remarketingu.
 • Seznam Sklik (https://www.sklik.cz/) - reklamní systém společnosti Seznam pro možnosti retargetingu.7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 1. 1. 2022.

INFRA, s.r.o.