Matematika ve škole nemusí být strašák

Proč se u školáků postupně stává matematika strašákem, kterého se děti i rodiče obávají? Pro úspěšné zvládnutí školní matematiky existuje relativně snadný recept. Jaký? Podněcovat aktivně rozvoj dítěte od předškolního věku tak, aby dítě bylo rozvíjeno komplexně, tvořivě a aktivně. Pro úspěšné zvládnutí matematiky na základní škole by se dítě mělo seznámit nejen s čísly a početními pojmy, ale pro řešení slovních úloh dítě musí umět naslouchat, rozumět mluvenému slovu, dobře chápat a vnímat slyšené slovo. Důležité je také umět rozlišovat znaky, tvary, detaily, rozdíly a shody, obrázky a ikonky, mít rozvinuté zrakové vnímání, přiměřeně se soustředit, umět pracovat s chybou.

Učíme se hrát podle pravidel

Co můžeme s dětmi realizovat v mateřské škole téměř denně bez velké přípravy a s minimem pomůcek a hraček? Oblíbené jsou stolní a společenské hry s pravidly. Tento typ her vyžaduje zpravidla alespoň ze začátku zapojení dospělého do hry. Nejdříve hraje s dětmi ve skupince učitelka. Pokud si děti pravidla osvojí, jsou schopny hru realizovat samy, pouze s malým dohledem. Současně se děti učí domlouvat a spolupracovat. Hru nemusíme hrát tradičně jen u stolu, ale také na podlaze, v létě třeba i venku. Pro tento účel jsou vhodné maxihry, hry ve velkém provedení, které jsou primárně určeny pro využití na podlaze a velmi vhodné pro skupinové hraní především do mateřských škol. Dítě se učí hrát dle pravidel, pravidla dodržet a pochopit, důležité je vyrovnat se s chybou, přijmout případnou prohru. Pro děti je velmi významné, pokud je učitel naučí najít a opravit chybu, pravidla jim vysvětlí, zopakuje, udělají si společně jejich rozbor.

S pravidly děti mohou seznamovat také hry pohybové, do kterých se zapojí snadno celá třída a všechny děti, které mají zájem hru hrát. Děti se učí nenásilně práci s chybou, rozvíjí si logické myšlení, pracují s podmínkou.

Rozvíjíme prostorové představy

Děti mají velmi rády hry a činnosti s různými materiály. Většina těchto materiálů je snadno dostupných a běžně je v mateřské škole využíváme. Hry s papírem jsou vhodné pro skládání, překládání, vystřihování, stříhání, vytrhávání či trhání, otisky a soutisky nebo pro klasické kreslení. A jak souvisí s matematikou? Děti se při hře s papírem seznamují s matematickými operacemi – dělením, sestavováním, souměrností, algoritmy činností. Učí se chápat vztah celku a části, posiluje se také rozvoj rovinných a prostorových představ.

Papírová zvířátka

Děti mají ve velké oblibě hry s měkkými hmotami a materiály – těstem, modelínou, moduritem, keramickou hlínou, fimem, slaným těstem, samotvrdnoucí hmotou a dalšími druhy hmot. Levné je tzv. slané těsto, které si snadno připravíme i za pomoci dětí. Na internetu lze najít mnoho receptů na výrobu hmot pro modelování. Pokud se obáváme nepořádku ve třídě, lze činnosti přesunout v jarním a letním období i ven, na školní zahradu nebo do přírodní učebny. Děti baví hmotu tvarovat rukama, formovat do dvojrozměrných či trojrozměrných útvarů, upravovat do různých podob, velikostí a tvarů. Dítě současně vnímá povrch vymodelovaných objektů, který různě upravuje, srovnává velikost několika útvarů, vnímá jejich tvar, současně může popisovat způsob tvorby a zpracování hmoty. Tento typ aktivit je přípravou pro geometrii. Připravuje děti na různé metody řešení, podporuje slovní zásobu dětí a souvislé vyjadřování.

Velmi přínosné jsou aktivity s drobným materiálem. Výborné jsou korálky, knoflíky, semínka, nevařené těstoviny, dílky ze stavebnic. Všechny tyto drobné části dítě využívá k aktivní manipulaci, třídí je, zkoumá, rozebírá, natáčí do různých poloh. Dítě se nenásilně seznamuje s různými druhy materiálů a s rozdílnými povrchy, zkoumá zvuk, jaký materiály mohou vydávat při úderu o sebe navzájem. Dítě zkouší různé matematické operace – sestavuje, třídí, obměňuje, rozebírá, natáčí tvary/dílky a zkoumá jejich polohu. Pro dítě jsou tyto činnosti důležité, protože hledá různé možnosti řešení, současně si rozvíjí i jemnou motoriku, slovní zásobu a fantazii.

Využít lze cíleně i hry se speciálními hračkami a pomůckami – jedná se o hračky didaktické.Existují hračky zaměřené na rozvoj logického myšlení, prostorového a početního vnímání – rébusy, hlavolamy, skládačky, krasohledy, vkládačky, stavebnice. Děti se učí hledat různé způsoby řešení, objevují, zažívají radost z úspěšného řešení, ale také se učí z chyb, vytrvalosti a dokončení činnosti.

Posilujeme paměť

Důležité jsou hry zaměřené na rozvoj paměti. Stále platí, že s úspěchem využijeme klasické a známé hry typu pexeso či Kimovy hry. Opět je možno využít různé druhy didaktických her, kde děti napodobují tvar, opakují stejné řady nebo kombinace předmětů, obrázků, drobných prvků. Podobné typy her u dětí posilují krátkodobou i střednědobou paměť, zrakové vnímání, učí je najít a vyhodnotit shodu. Mezi předškolními dětmi jsou stále oblíbené hry s předlohou.Děti sestavují, skládají dle předlohy, obrázku, fotografie. Využíváme oblíbené puzzle, skládačky, stavebnice. Sestavování či aranžování předmětů dle vzoru se uplatní také při každodenních činnostech – např. při přípravě stolu před obědem v MŠ. Dítě se rychle naučí správně prostírat a brzy ví, že vpravo bude lžíce a nůž. Děti se díky těmto činnostem učí rozlišit rovinu a prostor, orientovat se v prostoru.

Matematice svědčí i poslechové aktivity spojené s vyprávěním pohádek a příběhů. Děti se učí chápat, jak děj příběhu jde za sebou, co bylo dříve, co později. Děti mohou k příběhům hledat různé konce a možnosti řešení, počítat postavy z pohádek. Dítě se aktivně učí vnímat následnost děje, vnímá a určuje kvantitu ze slovního zadání. Také při prohlížení obrázků v knihách a časopisech je snadno využijeme pro cílené hry s obrázky.Dítě vyhledává v obrázku odpovědi na dotazy učitele, porovnává shody či rozdíly mezi obrázky, určuje, zda daná postava, detail či jev na obrázku je, nebo není. Stále oblíbené je sestavování obrázků dle děje a časové posloupnosti. Z matematického hlediska jsou tyto činnosti výborné pro hledání a nalézání informací, dítě se učí s informacemi pracovat.

Matematika - skáčeme panáka

Procvičujeme matematiku celým tělem

Do her s matematickým obsahem lze zapojit i celé tělo. Vyzkoušíme vybrané pohybové hry. Při hrách nápodobových dítě pozoruje, kde jsou a jakou polohu zaujímají jeho ruce, nohy (např. hra typu „dělej to jako já“). Snadno tak poznáme pravou/levou stranu i prostorové pojmy. Dítě se učí orientovat v prostoru, pozná, co je blízko, daleko, reaguje na prostorové pojmy – skočit na…, postavit se vedle… Dítě si nenásilně procvičuje prostorovou orientaci ve spojení s pohybem, paměť, prostorové pojmy a jejich použití v praxi.

Vrcholem přípravy na školní matematiku je využití souboru pracovních listů. Na trhu se nabízí velké množství publikací, vybíráme takové, které jsou podnětné, srozumitelné, kvalitní a vhodné pro dítě z hlediska věku i jeho individuálních schopností. Činnosti s pracovními listy by měly aktivity pro rozvoj matematických dovedností doplňovat. Při využití pracovních listů současně dbáme také na správné držení tužky a sezení u stolu. Pokud různé druhy her a využití pracovních listů spojíme, nabídneme dětem dostatek aktivit, které jim pomohou úspěšně nastartovat jejich zájem o matematické činnosti a napomohou k úspěšnému zvládnutí matematiky nejen na základní škole.

Autor: Renata Špačková

Vložte svůj komentář