mail tisk

Nabídka otevřených kurzů pro pedagogy MŠ

Podzim 2013

 

Připravili jsme pro Vás nabídku otevřených kurzů pro pedagogy mateřských škol na první pololetí školního roku 2013/2014.

Informace o jednotlivých kurzech si můžete prohlédnou níže, nebo si jejich ucelený přehled můžete stáhnout v ve formátu PDF v tomto odkaze.

V tomto dokumentu i níže naleznete ucelený přehled kurzů, včetně informací o jejich konání. Pro lepší přehlednost jsou kurzy řazeny podle času. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně obsahu kurzu, místa nebo času jeho konání, můžete nás kontaktovat na e-mail infra@infracz.cz.

Těšíme se na Váši účast.

 

Podpora logopedické prevence

Termín: 16. 12. 2013 (9,00 – 14,00 hod)
Místo konání: Praha, Hotel Golf, Plzeňská 103/215c
Lektor: Mgr. Marika Kropíková

Seminář je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence a náprav u dětí předškolního věku a žáků nultých a prvních ročníků základních škol. V rámci semináře budou účastníkům doporučeny pomůcky a příklady možných náprav. Závěrečná část programu je zaměřena prakticky na sluchové hry, dechová cvičení - práce s pomůckami, gymnastika mluvidel, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů.

Témata vzdělávacího programu:

 • systému logopedické péče v ČR,
 • dítě se specificky narušeným vývojem řeči,
 • příklady z logopedické praxe,
 • praktické ukázky.

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských škol a prvních ročníku základních škol

Časová dotace: 6 výukových hodin               Poslední dvě místa !!
Cena kurzu: 650 Kč

Přihlásit se můžete zde.
 

USKUTEČNĚNÉ KURZY:

Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole

Termín: 14. 11. 2013 (9,00 – 14,00 hod)
Místo konání: Havlíčkův Brod, Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště Nádražní 1329
Lektor: Mgr. Eva Svobodová

Obsahem kurzu je ukázat učitelkám mateřských škol způsoby a metody, pomocí kterých budou umět vytvářet spolu s dětmi pravidla, tak aby měla smysl a jejich dodržování se stalo pro děti samozřejmostí.

Teoretická část:

 • demokratický výchovný styl a jeho znaky, potřeba bezpečí a její souvislost s tvorbou pravidel
 • vymezení pojmů – pravidla, návyky a řád, jejich rozlišení ukázky z praxe
 • kdy pravidla fungují v praxi – ukázky a zásady
 • pravidla a příběhy
 • pravidla a rituály
 • piktogramy

Praktická část:

 • společná tvorba pravidel – praktické činnosti na základě reflexe zkušeností z vlastní praxe účastníků
 • reflexe videozáznamu

Vzdělávací cíl: Naučit se vytvářet pravidla spolu s dětmi tak, aby měla pro děti pochopitelná smysl a děti je dodržovaly.

Časová dotace: 6 výukových hodin
Cena kurzu: 650 Kč

 

Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání

Termín:  4. 12. 2013, 9,00 – 14,00 hod
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Místo konání: Praha,
KC Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5

Učitelky získají zásobu činností a her, které jim umožní naplňovat požadavky RVP PV na rozvoj prosociálnosti u dětí předškolního věku. V rámci semináře bude pracováno aktivizujícími technikami (diskuze, sebereflexe, brainstorming, rozbor videozáznamu, situační učení, hra).

Jednotlivá témata mají přibližně hodinové dotace:

 1. prosociálnost jako pojem a její dopad do života
 2. emoční inteligence a její význam pro uplatnění v životě
 3. učíme děti vyznat se ve svých emocích a chápat emoce druhých
 4. učíme děti rozlišovat morální a nemorální chování
 5. učitelka jako vzor prosociálnosti a empatie
 6. pohádky a příběhy a jejich význam pro prosociální  učení
 7. tvorba projektu s prosociálním aspektem
 8. prosociální hry

Vzdělávací cíl: Seznámit se s pojmem prosociálnost a jeho významem pro život v demokratické společnosti a zvládnout základní techniky pro vytváření prosociální atmosféry v prostředí mateřské školy

Časová dotace: 6 výukových hodin               KURZ NAPLNĚN
Cena kurzu: 650 Kč

 

<< zpět