Jak vyřídit odklad školní docházky dítěte

Po přečtení dnešního článku budete mít přehled o tom, co je potřeba udělat pro odklad docházky z pohledu učitele i rodiče. Dozvíte se o roli PPP či SPC v tomto procesu a naleznete zde tip na publikaci zabývající se školní zralostí.

Školní docházka

O povinné školní docházce hovoříme počátkem školního roku, jenž následuje po dni, kdy dítě dovršilo věku šest let. Právní rámec odkladu školní docházky nalezneme v § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Doporučení odkladu zákonným zástupcům

Pedagogové mateřských škol s dětmi mnohdy tráví více času než kdokoliv jiný, podle diagnostiky, reakcí a projevů dětí tak mohou odklad zákonným zástupcům doporučit. Zdůrazňuji však, že se jedná o pouhé doporučení a konečné rozhodnutí záleží právě na zákonném zástupci dítěte.
Mateřská škola by na svých webových stránkách / na nástěnkách v prostoru školy měla mít umístěné desatero pro rodiče předškolních dětí. Toto desatero by mělo obsahovat základní informace o tom, co by jejich dítě mělo před vstupem do základní školy zvládat – jak výchovné, tak i vzdělávací parametry. Samozřejmě to neznamená, že dokud dítě nesplňuje všechny body, není zralé pro školní docházku. Každý nemusí dosáhnout všech parametrů, ale může se k nim přiblížit.)

Při doporučování odkladu zákonným zástupcům dodržujte tyto zásady:

 • U rozhovoru se zákonnými zástupci by měly být přítomné obě třídní učitelky dítěte.
 • Rozhovor by měl probíhat v bezpečném prostředí.
 • Celý rozhovor by měl být veden citlivě.
 • Není vhodné, aby se toto téma probíralo v rychlosti při předávání dítěte „mezi dveřmi“. Naplánujte si s oběma zákonnými zástupci schůzku. Obě strany by si měly vyhradit čas pro tuto důležitou záležitost.
 • Nevyhrkněte hned v první větě slovo „odklad“, ale zároveň ani dlouho nechoďte kolem horké kaše. Popište silné stránky dítěte, poté zmiňte ty slabší a navrhněte odklad.
 • Mějte na paměti, že někteří rodiče se nemusí orientovat v pojmech školní zralost, diagnostika, odklad školní docházky apod. Rodiče, kteří mají pouze jedno dítě, také nemusí mít srovnání s jinými dětmi. Připravte si pro ně jasné podklady – desatero či publikaci Školní zralost – Bednářová.
 • Ideální je, aby mateřská škola spolupracovala se spádovou pedagogicko-psychologickou poradnou. Rovnou na schůzce s rodiči můžete předat kontakt na tuto poradnu. Pokud s poradnou spolupracujete, můžete se domluvit na zaslání vašich diagnostik či dalších podkladů o dítěti (např. zapojení do kolektivu, informace o volné hře, oblíbených činnostech…).
 • Oceňte snahu a spolupráci zákonných zástupců.

Odklad školní docházky


Nulté ročníky


Mnoho základních škol má zřízené přípravné ročníky, kam dochází děti s odkladem školní docházky. Od září 2019 je také možné zde umístit pětileté děti. Nejčastější cílovou skupinou jsou však děti, jež dosáhly věku šesti let od září do prosince daného školního roku. Tento ročník je jakýmsi mostem mezi mateřskou a základní školou, kvalifikovaným učitelem je proto i učitel mateřské školy.
Stále však platí, že pro umístění do přípravného ročníku je nutné doporučení od školského poradenského zařízení. Kapacita je 10–15 dětí na třídu, kvůli nenaplnění kapacity v poslední době těchto ročníků ubylo.

Cílem nultého ročníku je rozvoj školní zralosti, všestranný rozvoj dítěte a podpora fyzické i psychické připravenosti do školy. Děti si však již lépe zvykají na školní režim – vybavení třídy, zvonění, prázdniny… Výuka probíhá většinou jako v 1. ročnících – 4 hodiny denně.


Co tedy mají zákonní zástupci dělat?

 • Důležité je si s časovou rezervou zajistit návštěvu školského poradenského zařízení či si vyhledat soukromou PPP. Výběr poradenského zařízení závisí na zákonných zástupcích, pokud však mateřská škola spolupracuje s konkrétní poradnou, může být výhodou využít právě toto zařízení. Jedná se však o pedagogicko-psychologické poradny či speciálněpedagogická centra.
 • Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad školní docházky dítěte nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě povinnou školní docházku zahájit.
 • Většina rodičů žádost o odklad školní docházky podává během zápisu do 1. ročníku základní školy (duben). Při této příležitosti nemusí být dítě přítomné, je to však lepší, protože uvidí, co ho čeká za rok.
 • K žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře (tím nejčastěji bývá pediatr, kterého dítě navštěvuje).
 • V případě, že ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, povinné předškolní vzdělávání dítěte se prodlužuje o rok.
 • Existuje také dodatečný odklad školní docházky. Jedná se o situaci, kdy se v době zápisu dítě zdálo být zralé, avšak po nástupu do 1. ročníku základní školy se jeví zvládání školních povinností nad jeho síly. Výjimečně lze proto vyřídit odklad od 1. září do 31. prosince. Tato možnost však bývá často pro dítě více stresující až ponižující, proto by měla být opravdu krajním řešením.Autor: Kristýna Kapounková, pedagog na speciální ZŠ a SŠ

Vložte svůj komentář