Zpracování osobních údajů účastníků vzdělávání


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, datum narození, kontaktní spojení (tel., e-mail, kontaktní adresu, název a adresa zaměstnavatele, údaj o pracovní pozici).

V případě vzdělávacích akcí, které pořádáme on-line (webináře, konference apod). pořizujeme i audiovizuální záznam, který slouží ke zpětnému zhlédnutí vzdělávací akce všemi zúčastněnými a pro účely kontroly ze strany MŠMT. Z on-line kurzů také pořizujeme printscreeny, které slouží k naší evidenci a nahrazují prezenční listiny v papírové podobě. V obou těchto materiálech může být vidět přenos z Vaší webové kamery, Vaše jméno a příjmení a může být slyšet Váš hlas. Videozáznam a printscreen poskytujeme pouze na vyžádání.


2. Jaké osobní údaje zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem splnění smluvních povinností a povinností, které nám stanoví MŠMT.


3. Kdo je správce osobních údajů?

INFRA, s.r.o.
adresa pro doručování: Tyršova 241, 675 22 Stařeč
adresa elektronické pošty: infra@infracz.cz, gdpr@infracz.cz
telefon: + 420 568 851 733

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


4. Kdo může Vaše údaje zpracovávat a jakým způsobem jsou zpracovány?

Zpracování osobních údajů bude prováděno automatizovaně i manuálně personálem přímo podléhajícím Správci a/nebo odpovědnými a pověřenými fyzickými či právnickými osobami, které k tomu Správce speciálně určí, vhodně nominovanými odpovědnými externími zpracovateli a osobami jimi pověřenými ke zpracování.

Personál je vázán povinností mlčenlivosti a plnění této povinnosti je důsledně kontrolováno. Naše společnost též zajistila vysoké zabezpečení softwarů, tak aby nemohlo dojít k úniku dat. Taktéž smluvní zpracovatelé jsou vázáni mlčenlivostí a musí mít zabezpečení proti úniku dat.

Poskytnuté údaje nebudou v žádném případě předmětem rozšiřování nebo sdílení třetím osobám, s výjimkou subjektů, jejichž pravomoc mít přístup k těmto údajům je uznána zákonem či úředním rozhodnutím nebo plněním právní povinnosti.


5. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle nařízení a dalších obecně závazných právních předpisů.  Údaje, které Správce zpracovává s Vaším souhlasem, jsou uchovávány po dobu, po kterou je souhlas platně udělen.


6. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo na přístup, tj. na vydání potvrzení, zda naše společnost Vaše údaje zpracovává, nebo nikoliv. V případě, že Vaše údaje zpracováváme, tak máte právo získat doplňující informace, zejména o účelu a povaze zpracování, kterým příjemcům je poskytujeme, jakož i o zdrojích, ze kterých údaje pocházejí. Pokud byste se domnívali, že zpracováváme neúplné nebo nesprávné údaje, tak máte právo na opravu nebo doplnění údajů.  V případech stanovených právním předpisem máte právo na to, aby naše společnost osobní údaje vymazala (např. odvolání souhlasu, pominutí účelu, porušení právních předpisů). Ovšem údaje, které potřebujeme k uplatnění našich práv a splnění právních povinností, nemohou být vymazány. Dále máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci. Ze zákonných důvodů lze taktéž omezit zpracování. V případě porušení našich povinností máte právo žádat od nás vysvětlení nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případech daných právními předpisy můžete též vznést námitku proti zpracování.


Tyto informace jsou účinné od 6.1.2022