VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Dlouhodobý výcvik pro psychology a spec. pedagogy institucionální výchovy a prev. výchovné péče

VZD03493
Cílová skupina
Institucionální výchova a preven. výchovná péče
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Hodinová dotace kurzu
144
Vhodné i pro šablony
ANO
Jiří Halda - výcvik

Více informací o výcviku

Úspěšná práce s dětmi a mladými lidmi v ústavní nebo náhradní rodinné péči vyžaduje hluboké porozumění dynamice rodinného systému. Rodinná terapie a konzultace nabízejí cenný prostor pro řešení vzorců interakce, rozpoznávání a posilování zdravých rodinných rolí a podporu adaptace na změny související s náhradní rodinnou péčí.

Specifika vývoje dětí a adolescentů v pěstounské péči vyžadují citlivý přístup, který bere v úvahu jejich předchozí zkušenosti a sourozenecké konstelace, aby se podpořil jejich celkový vývoj a pohoda.

Tento specializovaný výcvikový program s Jiřím Haldou je určen pro psychology a speciální pedagogy pracující v ústavní péči. Program je rozdělen do patnácti bloků po 1,5 dni, které poskytují komplexní pohled na různé aspekty práce s dětmi a mladistvými v ústavní péči, s důrazem na raný vývoj, vývojové fáze a specifika pěstounské péče

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Struktura programu:


Raný vývoj dětské psychiky (0-3 roky)

 • Seznámíte se s vývojovými fázemi od narození do 3 let, s významem integrované vazby mezi dítětem a pečující osobou a vlivem emocionální sytosti na rozvoj osobnosti.
 • Blok shrnuje klíčové aspekty raného vývoje dětské psychiky a faktory, které ji ovlivňují, jako jsou těhotenství, porod, vazba mezi matkou a dítětem a emoční výživa. Zmiňuje význam rozvoje motoriky a nezávislosti dítěte. Dále se zabývá specifiky pěstounské péče, včetně rizik pro deprivované děti a rozdíly v pěstounství v rodinách s biologickými dětmi. Aktivní znalost motivace pěstounů k pěstounské péči - rizika soucitu, klíčovost správného výběru typu osobnosti do konkrétní rodiny, význam, stabilita a podpora dospělých, výběr dětí do rodin bez dětí, s vlastními dětmi, pěstounství dětí nepříbuzných,…
 • Diskuze, dotazy, příklady z praxe.

Vhled do dynamiky rodiny a vzájemných vazeb

 • Ve 2. bloku se zaměříme na dynamiku rodinných vztahů a pěstounství. Budeme se věnovat pochopení role rodičů v rodině, sourozenecké konkurenci a principům, které určují vzájemné vztahy a fungování rodiny. Zmiňuje se o důležitosti přijetí, dominance a pravidel v rodinném prostředí a upozorňuje na specifická rizika spojená s pěstounstvím během rozvodového procesu.
 • Dále se zaměříme na komunikační strategie pro interakci s dospělými a dětmi. Budeme diskutovat o riziku nadměrného soucitu a kompenzace deprivace prostřednictvím ustupování nebo materiálního zabezpečení. Téma zahrnuje také komunikaci o problematických motivech pro pěstounství, jako jsou bezdětné páry, rodiny s jedním dítětem či rodiny s dospělými dětmi, a specifickou situaci pěstounů, kteří jsou zároveň prarodiči.
 • V rámci programu je kladen důraz na praktický trénink komunikačních dovedností, včetně sdělování nepříjemných zpráv, přijímání zpětné vazby a dodržování zásady "nikdy nelhat".
 • Dotazy, diskuze, příklady z praxe.

Vývojové zákonitosti - co nepodcenit z hlediska samostatnosti, emocionálního osamostatňování a vedení k povinnostem

 • Vývojové zákonitosti - co nepodcenit z hlediska samostatnosti, emocionálního osamostatňování a vedení k povinnostem. Zvláštní hlediska u dětí umístěných do pěstounské péče ve vyšším věku.
 • Věk 0 - 3 roky - klíčové dovednosti, samostatnost, podmíněnost návyků vůči jejich užitečnosti. Klíčovým nástrojem kompenzace deprivace je vlídné vedení k užitečným, automaticky plněným povinnostem!
 • Vedení k úspěšnosti přes prospěšný vliv a komunikace o něm - komunikační návyky, artikulace, klima v rodině. Význam nadhledu a vlídné převahy, nepodcenění pravidle a výchovou příkladem.
 • Praktické zkušenosti z vedení pěstounů dětí v tomto věku.
 • Diskuze a dotazy.

Věk 4 - 5 let - návyky a automatizace návyků - jak pěstouny vést k tomu, aby nepodcenili návyky v tomto věku, protože vývojové období “aktivních stereotypů” se neopakuje

 • Věk 4 - 5 let - návyky a automatizace návyků - jak pěstouny vést k tomu, aby nepodcenili návyky v tomto věku, protože vývojové období “aktivních stereotypů” se neopakuje. Návyk kooperace, zejména u dětí, které do rodiny nepřišly společně - klíčový vliv sociální hierarchie a adaptace přes starší děti. Co může dítě naučit dítě, je vždycky rychlejší a automatičtější.
 • Význam dovedností systém spolu, s pomocí, s dohledem a sám/a. Konflikty mezi stejně starými, ale nepříbuznými dětmi. Adaptace v mateřské škole, jak mluvit s dětmi o tom, co je pěstounská péče, jak mluvit s pedagogy o pěstounské péči, jak mají děti mluvit s dětmi o své situaci. Jak argumentačně před smělostí a dovedností upevňovat sociální pozici dítěte/dětí: “nešetřit je, ale citlivě”.
 • Stereotypy ve skupině, automatická podpora a motivace k bezděčnému učení cizí zkušeností.
 • Dotazy, problémy z praxe a společné hledání řešení.

Předškolní rok a příprava na zaškolení - důvody k odkladu ŠD a jak s ním naložit

 • Předškolní rok a příprava na zaškolení - důvody k odkladu ŠD a jak s ním naložit - odklad je třeba využít pro docvičení důvodu odkladu! Sociální zralost a její dynamika. Sociální kompetentnost jako klíčový nástroj pro zvládnutí zaškolení. Význam sociální zralosti je u dětí v PP ještě významnější než u jiných dětí - riziko deprivace se projikuje do snadnějšího vzdávání, skepse a povrchní motivace.
 • Sociální zralost - přijatelnost chování, zautomatizované dovednosti, spolupráce hemisfér, výkonová kapacita, sebehodnocení, adaptabilita, práce s neúspěchem, schopnost si funkčně poradit a sociální nezávislost - dynamika jednotlivých parametrů a jejich kombinace. Její odlišnosti u dětí zanedbaných nebo u dětí s nižší inteligencí.
 • Sociální zralost optikou skupiny - jaká úskalí vnímají členové skupiny u sebe? Jak na nezralost pěstounů? Vedení příkladem.
 • Diskuse, příklady z praxe, vlastní návrhy řešení a intervenčních opatření.

Jak kompenzovat nezralost v běžných životních situacích, jak u již zaškolených dětí?  Jak kombinovat zrání se školními povinnostmi? Jak priorizovat (a ve škole obhájit) apriorní tlak na praktické dovednosti?

 • Jak kompenzovat nezralost v běžných životních situacích.  A jak u již zaškolených dětí.  Jak kombinovat zrání se školními povinnostmi.  Jak priorizovat (a ve škole obhájit) apriorní tlak na praktické dovednosti.
 • Které parametry zralosti mají “přednost”? Automaticky priorizovat ty, které jsou pro ně charakterističtější - nápadnosti v charakteru jsou závazné pro stanovení priorit zrání u každého dítěte zvlášť…  Rizika ustupování a kompenzace neúspěchů výhodami, ústupky, snadno dosahovaným “standardem” a soucitem.
 • Praktické problémy z praxe a jak úspěšně byly řešeny - klíčový postoj odborníka je “nezachraňovat”! Odborník má rozumět, hledat cesty a provádět k řešení - nikdy nesmí převzít odpovědnost za pěstouna!
 • Diskuze, dotazy, hodnocení k růstu kooperativních dovedností skupiny.

Prepuberta/1. stupeň ZŠ - rizika dospívání u dětí s deprivačními zkušenostmi

 • Prepuberta/1. stupeň ZŠ - rizika dospívání u dětí s deprivačními zkušenostmi. Jak mluvit s pedagogy o zvláštních ohledech dětí v PP - např. automaticky přizpůsobovat individuální tempo práce dítěte… Provádění dítěte prepubertálními stesky, význam psychosexuální osvěty. Nejčastější zvláštnosti v chování dětí (a především dívek) jsou způsobena specifickým prožíváním produkce pohlavních hormonů, než jim děti porozumí a u dívek se stanou cyklickými…
 • Důsledně a trpělivě požadovat plnění “splnitelných” úkolů - jedná se o období dětského, ale velmi nespolehlivého naladění a výkyvy motivace. Opět je to především o pěstounech a jejich pragmatickém nadhledu. Nejběžnější prepubertální obrany a hledání argumentů pro získání jiného (prepubertálního) typu pozornosti - strachy z bouřky, tmy, smrti (u chlapců ztráta pudu sebezáchovy) … Změny ve vedení dialogů s dětmi v pubertě (obsahové i formální).
 • Praktická úskalí práce s pěstouny s prepubertálními dětmi. Jaké zkušenosti mají jednotliví členové výcviku a jak úspěšná řešení našli - vzájemná inspirace, jak si říci o pomoc.
 • Diskuze, dotazy.

Dospívání - puberta (2. stupeň ZŠ)

 • Dospívání - puberta (2. stupeň ZŠ) - klíčový je zautomatizovaný pocit zásluh! Dospívání je u dětí v pěstounské péči neharmonické, s touhou po kompenzaci stesků materiálním dostatkem. Největší riziko v pubertě je nevěnovat se dostatečně prožívání dospívajících a bagatelizovat jejich starosti - zvýšená pozornost na to, s kým se stýkají a koho obdivují! Brát jejich stesky vážně i bez závažnějších signálů - pro odborníka je nejtěžší fakt, že většina pěstounů o dospívání mluvit neumí a je třeba je to učit.
 • V pubertě přichází nová vlna (psychosexuálně laděných)  deprivačních stesků - je třeba je nepodcenit, ale ani jim nepodléhat. Jednat stylem “chci o trochu víc než ty, ale nenutím tě si povídat”. Identifikace s tělem, jak podporovat “nimrání se v sobě” a jak do praxe uvádět potřebu partnerství, které má ale odpovídající úroveň. Klíčový proces přenášení odpovědnosti důvěrou - jeho dynamika a specifika. Zcela zásadní je správný výběr střední školy a jak velký vliv na výběr dát dítěti!
 • Vést skupinu k tomu, aby se podělila o svoje zkušenosti v práci s dospívajícími a nebála se připouštět neúspěch. Dospívání je nejméně stabilní věk a je třeba správně identifikovat specifičnost osobnosti i situace.
 • Diskuze, příklady z praxe, dotazy.

Adolescence a její fáze homoerotická a heteroerotická

 • Adolescence a její fáze homoerotická a heteroerotická. Klíčová je opět společnost, ve které se dítě nachází, hodnoty, které sdílí a osobnosti, které obdivuje. Přichází nová fáze potřeby identifikace s původní rodinou a je třeba děti nechat udělat tuto zkušenost.
 • Příchod dospělých ambicí a plánů - jak vést diskuzi o tom, jak jsou splnitelné a smysluplné. Nebát se nechat děti dělat zkušenosti v partnerství sexu - poučit je ale včas o antikoncepci a důsledcích. Nebát se nechat děti udělat bolestivou zkušenost a prožít zklamání. jen být s nimi a umět je zkušeností provést. V dospělosti už je nikdo nepovede za ruku - největší úskalí pro odborníka je provádět pěstouny touto fází, neboť často naráží na vlastní zkušenosti.
 • Diskuze, příklady z praxe, dotazy.

Raná dospělost - přechod do definitní samostatnosti a přejímání odpovědnost

 • Raná dospělost - přechod do definitní samostatnosti a přejímání odpovědnosti. Dnešní děti dospívají až o deset let déle, to je u dětí v PP nesmysl - hrozí, že regredují zpět do dětských návyků a dospělost odmítnou. Cílem pěstounství je funkční dospělost!
 • Vlídný nadhled ve vedení k odpovědnosti a disciplíně. Stínování ve vytváření rozhodnutí, včetně partnerských či studijních plánů.
 • Zvyšování podílu skupiny na hledání řešení, sdílení průběhu kauz a posilování skupinové soudržnosti. Naučit členy skupiny obracet se na ostatní členy výcviku s akcentací toho, v čem je ten dotyčný napřed, či se specializuje na konkrétní problém.
 • Diskuze, dotazy.

Kazuistiky, vyhodnocování vedení agendy - plní se cíle, které jsem si stanovil/a?

 • Kazuistiky, vyhodnocování vedení agendy - plní se cíle, které jsem si stanovil/a? Jak si vést záznamy o péči a vedení? Jak podporovat kompetentnost pěstounů, v čem vidí jednotliví členové výcviku svůj největší posun?
 • Dělení se o zkušenosti a moderování práce skupiny. klíčem je si poradit, konzultovat, poctivě komunikovat.
 • Diskuze, dotazy.

Závěrečný blok

Tento blok je zaměřen na praktické ověření a rozvoj dovedností účastníků, přičemž klade důraz na schopnost účinně reagovat v náročných situacích, sebereflexi a odborný rozvoj, a to vše s cílem posílit Vaše kompetence v oblasti, které se vzdělávací program týká. 

Chcete na tento dlouhodobý výcvik čerpat čerpat finanční prostředky ze šablon OP JAK?

Dle pravidel OP JAK lze čerpat finanční prostředky ze šablon pouze na prezenční a distanční formu synchronního vzdělávání. Tento výcvik obsahuje 144 hodin prezenční formy vzdělávání a můžete na něj tak čerpat 18 šablon.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Jiří Halda - výcvik

Více informací o výcviku

Úspěšná práce s dětmi a mladými lidmi v ústavní nebo náhradní rodinné péči vyžaduje hluboké porozumění dynamice rodinného systému. Rodinná terapie a konzultace nabízejí cenný prostor pro řešení vzorců interakce, rozpoznávání a posilování zdravých rodinných rolí a podporu adaptace na změny související s náhradní rodinnou péčí.

Specifika vývoje dětí a adolescentů v pěstounské péči vyžadují citlivý přístup, který bere v úvahu jejich předchozí zkušenosti a sourozenecké konstelace, aby se podpořil jejich celkový vývoj a pohoda.

Tento specializovaný výcvikový program s Jiřím Haldou je určen pro psychology a speciální pedagogy pracující v ústavní péči. Program je rozdělen do patnácti bloků po 1,5 dni, které poskytují komplexní pohled na různé aspekty práce s dětmi a mladistvými v ústavní péči, s důrazem na raný vývoj, vývojové fáze a specifika pěstounské péče

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Struktura programu:


Raný vývoj dětské psychiky (0-3 roky)

 • Seznámíte se s vývojovými fázemi od narození do 3 let, s významem integrované vazby mezi dítětem a pečující osobou a vlivem emocionální sytosti na rozvoj osobnosti.
 • Blok shrnuje klíčové aspekty raného vývoje dětské psychiky a faktory, které ji ovlivňují, jako jsou těhotenství, porod, vazba mezi matkou a dítětem a emoční výživa. Zmiňuje význam rozvoje motoriky a nezávislosti dítěte. Dále se zabývá specifiky pěstounské péče, včetně rizik pro deprivované děti a rozdíly v pěstounství v rodinách s biologickými dětmi. Aktivní znalost motivace pěstounů k pěstounské péči - rizika soucitu, klíčovost správného výběru typu osobnosti do konkrétní rodiny, význam, stabilita a podpora dospělých, výběr dětí do rodin bez dětí, s vlastními dětmi, pěstounství dětí nepříbuzných,…
 • Diskuze, dotazy, příklady z praxe.

Vhled do dynamiky rodiny a vzájemných vazeb

 • Ve 2. bloku se zaměříme na dynamiku rodinných vztahů a pěstounství. Budeme se věnovat pochopení role rodičů v rodině, sourozenecké konkurenci a principům, které určují vzájemné vztahy a fungování rodiny. Zmiňuje se o důležitosti přijetí, dominance a pravidel v rodinném prostředí a upozorňuje na specifická rizika spojená s pěstounstvím během rozvodového procesu.
 • Dále se zaměříme na komunikační strategie pro interakci s dospělými a dětmi. Budeme diskutovat o riziku nadměrného soucitu a kompenzace deprivace prostřednictvím ustupování nebo materiálního zabezpečení. Téma zahrnuje také komunikaci o problematických motivech pro pěstounství, jako jsou bezdětné páry, rodiny s jedním dítětem či rodiny s dospělými dětmi, a specifickou situaci pěstounů, kteří jsou zároveň prarodiči.
 • V rámci programu je kladen důraz na praktický trénink komunikačních dovedností, včetně sdělování nepříjemných zpráv, přijímání zpětné vazby a dodržování zásady "nikdy nelhat".
 • Dotazy, diskuze, příklady z praxe.

Vývojové zákonitosti - co nepodcenit z hlediska samostatnosti, emocionálního osamostatňování a vedení k povinnostem

 • Vývojové zákonitosti - co nepodcenit z hlediska samostatnosti, emocionálního osamostatňování a vedení k povinnostem. Zvláštní hlediska u dětí umístěných do pěstounské péče ve vyšším věku.
 • Věk 0 - 3 roky - klíčové dovednosti, samostatnost, podmíněnost návyků vůči jejich užitečnosti. Klíčovým nástrojem kompenzace deprivace je vlídné vedení k užitečným, automaticky plněným povinnostem!
 • Vedení k úspěšnosti přes prospěšný vliv a komunikace o něm - komunikační návyky, artikulace, klima v rodině. Význam nadhledu a vlídné převahy, nepodcenění pravidle a výchovou příkladem.
 • Praktické zkušenosti z vedení pěstounů dětí v tomto věku.
 • Diskuze a dotazy.

Věk 4 - 5 let - návyky a automatizace návyků - jak pěstouny vést k tomu, aby nepodcenili návyky v tomto věku, protože vývojové období “aktivních stereotypů” se neopakuje

 • Věk 4 - 5 let - návyky a automatizace návyků - jak pěstouny vést k tomu, aby nepodcenili návyky v tomto věku, protože vývojové období “aktivních stereotypů” se neopakuje. Návyk kooperace, zejména u dětí, které do rodiny nepřišly společně - klíčový vliv sociální hierarchie a adaptace přes starší děti. Co může dítě naučit dítě, je vždycky rychlejší a automatičtější.
 • Význam dovedností systém spolu, s pomocí, s dohledem a sám/a. Konflikty mezi stejně starými, ale nepříbuznými dětmi. Adaptace v mateřské škole, jak mluvit s dětmi o tom, co je pěstounská péče, jak mluvit s pedagogy o pěstounské péči, jak mají děti mluvit s dětmi o své situaci. Jak argumentačně před smělostí a dovedností upevňovat sociální pozici dítěte/dětí: “nešetřit je, ale citlivě”.
 • Stereotypy ve skupině, automatická podpora a motivace k bezděčnému učení cizí zkušeností.
 • Dotazy, problémy z praxe a společné hledání řešení.

Předškolní rok a příprava na zaškolení - důvody k odkladu ŠD a jak s ním naložit

 • Předškolní rok a příprava na zaškolení - důvody k odkladu ŠD a jak s ním naložit - odklad je třeba využít pro docvičení důvodu odkladu! Sociální zralost a její dynamika. Sociální kompetentnost jako klíčový nástroj pro zvládnutí zaškolení. Význam sociální zralosti je u dětí v PP ještě významnější než u jiných dětí - riziko deprivace se projikuje do snadnějšího vzdávání, skepse a povrchní motivace.
 • Sociální zralost - přijatelnost chování, zautomatizované dovednosti, spolupráce hemisfér, výkonová kapacita, sebehodnocení, adaptabilita, práce s neúspěchem, schopnost si funkčně poradit a sociální nezávislost - dynamika jednotlivých parametrů a jejich kombinace. Její odlišnosti u dětí zanedbaných nebo u dětí s nižší inteligencí.
 • Sociální zralost optikou skupiny - jaká úskalí vnímají členové skupiny u sebe? Jak na nezralost pěstounů? Vedení příkladem.
 • Diskuse, příklady z praxe, vlastní návrhy řešení a intervenčních opatření.

Jak kompenzovat nezralost v běžných životních situacích, jak u již zaškolených dětí?  Jak kombinovat zrání se školními povinnostmi? Jak priorizovat (a ve škole obhájit) apriorní tlak na praktické dovednosti?

 • Jak kompenzovat nezralost v běžných životních situacích.  A jak u již zaškolených dětí.  Jak kombinovat zrání se školními povinnostmi.  Jak priorizovat (a ve škole obhájit) apriorní tlak na praktické dovednosti.
 • Které parametry zralosti mají “přednost”? Automaticky priorizovat ty, které jsou pro ně charakterističtější - nápadnosti v charakteru jsou závazné pro stanovení priorit zrání u každého dítěte zvlášť…  Rizika ustupování a kompenzace neúspěchů výhodami, ústupky, snadno dosahovaným “standardem” a soucitem.
 • Praktické problémy z praxe a jak úspěšně byly řešeny - klíčový postoj odborníka je “nezachraňovat”! Odborník má rozumět, hledat cesty a provádět k řešení - nikdy nesmí převzít odpovědnost za pěstouna!
 • Diskuze, dotazy, hodnocení k růstu kooperativních dovedností skupiny.

Prepuberta/1. stupeň ZŠ - rizika dospívání u dětí s deprivačními zkušenostmi

 • Prepuberta/1. stupeň ZŠ - rizika dospívání u dětí s deprivačními zkušenostmi. Jak mluvit s pedagogy o zvláštních ohledech dětí v PP - např. automaticky přizpůsobovat individuální tempo práce dítěte… Provádění dítěte prepubertálními stesky, význam psychosexuální osvěty. Nejčastější zvláštnosti v chování dětí (a především dívek) jsou způsobena specifickým prožíváním produkce pohlavních hormonů, než jim děti porozumí a u dívek se stanou cyklickými…
 • Důsledně a trpělivě požadovat plnění “splnitelných” úkolů - jedná se o období dětského, ale velmi nespolehlivého naladění a výkyvy motivace. Opět je to především o pěstounech a jejich pragmatickém nadhledu. Nejběžnější prepubertální obrany a hledání argumentů pro získání jiného (prepubertálního) typu pozornosti - strachy z bouřky, tmy, smrti (u chlapců ztráta pudu sebezáchovy) … Změny ve vedení dialogů s dětmi v pubertě (obsahové i formální).
 • Praktická úskalí práce s pěstouny s prepubertálními dětmi. Jaké zkušenosti mají jednotliví členové výcviku a jak úspěšná řešení našli - vzájemná inspirace, jak si říci o pomoc.
 • Diskuze, dotazy.

Dospívání - puberta (2. stupeň ZŠ)

 • Dospívání - puberta (2. stupeň ZŠ) - klíčový je zautomatizovaný pocit zásluh! Dospívání je u dětí v pěstounské péči neharmonické, s touhou po kompenzaci stesků materiálním dostatkem. Největší riziko v pubertě je nevěnovat se dostatečně prožívání dospívajících a bagatelizovat jejich starosti - zvýšená pozornost na to, s kým se stýkají a koho obdivují! Brát jejich stesky vážně i bez závažnějších signálů - pro odborníka je nejtěžší fakt, že většina pěstounů o dospívání mluvit neumí a je třeba je to učit.
 • V pubertě přichází nová vlna (psychosexuálně laděných)  deprivačních stesků - je třeba je nepodcenit, ale ani jim nepodléhat. Jednat stylem “chci o trochu víc než ty, ale nenutím tě si povídat”. Identifikace s tělem, jak podporovat “nimrání se v sobě” a jak do praxe uvádět potřebu partnerství, které má ale odpovídající úroveň. Klíčový proces přenášení odpovědnosti důvěrou - jeho dynamika a specifika. Zcela zásadní je správný výběr střední školy a jak velký vliv na výběr dát dítěti!
 • Vést skupinu k tomu, aby se podělila o svoje zkušenosti v práci s dospívajícími a nebála se připouštět neúspěch. Dospívání je nejméně stabilní věk a je třeba správně identifikovat specifičnost osobnosti i situace.
 • Diskuze, příklady z praxe, dotazy.

Adolescence a její fáze homoerotická a heteroerotická

 • Adolescence a její fáze homoerotická a heteroerotická. Klíčová je opět společnost, ve které se dítě nachází, hodnoty, které sdílí a osobnosti, které obdivuje. Přichází nová fáze potřeby identifikace s původní rodinou a je třeba děti nechat udělat tuto zkušenost.
 • Příchod dospělých ambicí a plánů - jak vést diskuzi o tom, jak jsou splnitelné a smysluplné. Nebát se nechat děti dělat zkušenosti v partnerství sexu - poučit je ale včas o antikoncepci a důsledcích. Nebát se nechat děti udělat bolestivou zkušenost a prožít zklamání. jen být s nimi a umět je zkušeností provést. V dospělosti už je nikdo nepovede za ruku - největší úskalí pro odborníka je provádět pěstouny touto fází, neboť často naráží na vlastní zkušenosti.
 • Diskuze, příklady z praxe, dotazy.

Raná dospělost - přechod do definitní samostatnosti a přejímání odpovědnost

 • Raná dospělost - přechod do definitní samostatnosti a přejímání odpovědnosti. Dnešní děti dospívají až o deset let déle, to je u dětí v PP nesmysl - hrozí, že regredují zpět do dětských návyků a dospělost odmítnou. Cílem pěstounství je funkční dospělost!
 • Vlídný nadhled ve vedení k odpovědnosti a disciplíně. Stínování ve vytváření rozhodnutí, včetně partnerských či studijních plánů.
 • Zvyšování podílu skupiny na hledání řešení, sdílení průběhu kauz a posilování skupinové soudržnosti. Naučit členy skupiny obracet se na ostatní členy výcviku s akcentací toho, v čem je ten dotyčný napřed, či se specializuje na konkrétní problém.
 • Diskuze, dotazy.

Kazuistiky, vyhodnocování vedení agendy - plní se cíle, které jsem si stanovil/a?

 • Kazuistiky, vyhodnocování vedení agendy - plní se cíle, které jsem si stanovil/a? Jak si vést záznamy o péči a vedení? Jak podporovat kompetentnost pěstounů, v čem vidí jednotliví členové výcviku svůj největší posun?
 • Dělení se o zkušenosti a moderování práce skupiny. klíčem je si poradit, konzultovat, poctivě komunikovat.
 • Diskuze, dotazy.

Závěrečný blok

Tento blok je zaměřen na praktické ověření a rozvoj dovedností účastníků, přičemž klade důraz na schopnost účinně reagovat v náročných situacích, sebereflexi a odborný rozvoj, a to vše s cílem posílit Vaše kompetence v oblasti, které se vzdělávací program týká. 

Chcete na tento dlouhodobý výcvik čerpat čerpat finanční prostředky ze šablon OP JAK?

Dle pravidel OP JAK lze čerpat finanční prostředky ze šablon pouze na prezenční a distanční formu synchronního vzdělávání. Tento výcvik obsahuje 144 hodin prezenční formy vzdělávání a můžete na něj tak čerpat 18 šablon.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.