mail tisk

Mindfulness

Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí

 

 

Zlepšete své schopnosti pomáhat pomocí
unikátního tréninkového programu.


Jeho absolvování vede ke zlepšení následujících schopností:

 • zvládání stresu,
 • umění nenechat se vytočit,
 • schopnost empatie a naslouchání,
 • přijetí, laskavost a soucit,
 • zvládání utrpení,
 • pozornost a paměť,
 • posilování zdraví a imunity.


Kurz je vhodný pro široké spektrum pracovníků v pomáhajících profesích: pedagogy, sociální pracovníky, zdravotnické pracovníky, psychology a další.


Zaváděcí cena: 3 799 Kč (budoucí běžná: 4 800 Kč)


 

Více informací:

Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí

Rozsah: 32 hodin (8 týdnů, 4 hodiny za týden)
Akreditace:
Vzdělávací program je akreditován u MPSV (A2017/0496-SP/PC/VP)
Lektor: Michal Šalplachta, psychoterapeut, lektor a supervizor


Anotace:

Tréninkový program je postaven na nácviku všímavosti (anglicky mindfulness) a vztahových podmínek kongruence, empatie a bezpodmínečného přijetí. Vychází jednak z programu Mindfulness based stres reduction (MBSR), vytvořeným Jon Kabat-Zinnem, který je v zahraničí používán od 80. Let 20. století, ke zvládání stresu, bolesti, deprese, úzkosti, schizofrenie a dalších duševních poruch, ke snižování agrese, při práci s vězni, ale také ke zlepšení schopností pomáhajících pracovníků a ke zlepšení kognitivní výkonnosti pracovníků a jejich jednání na pracovišti. Tréninkový program propojuje trénink všímavosti s Přístupem zaměřeným na člověka (C.R. Rogers) a tělesně zakotveným prožíváním (E. Gendlin).

Tréninkoví program  se zaměřuje na posílení základních kompetencí pomáhajících pracovníků, které jsou jednak základem péče o sebe a zvládání pracovního stresu,pomáhají při zvládání vlastních emocí a zatěžujících myšlenek, a taktéž jsou podkladem pro práci ve vztahu, rozvíjejí vztahové podmínky definované C.R. Rogersem, opravdovost, bezpodmínečné přijetí a empatii. Trénink přispívá ke zlepšení pozornosti, důslednosti, snižuje automatické reagování a umožňuje řešit situace při práci s klienty, pacienty a žáky s větším uvědoměním, zlepšuje flexibilitu myšlení, zvyšuje otevřenost ke zkušenosti, zlepšuje komunikační schopnosti, aktivní naslouchání a asertivitu, zlepšuje schopnosti pracovníků zvládat emočně zatěžující situace jako je zvládání agrese u klienta, pacienta či žáka, práce s dezorientovaným klientem, zvládat obtížnou komunikaci s klientem, pacientem či žákem a další zatěžující situace. Tyto výsledky jsou potvrzeny velkým množstvím zahraničních výzkumných studií z oblasti psychologie, medicíny i neurověd (viz odkazy).

Vědecký výzkum potvrdil i další přínosy tréninku všímavosti. V oblasti zdraví trénink všímavosti zlepšuje imunitu, zkracuje dobu nutnou pro zotavení z nemoci, preventivně působí proti nemocem, které jsou spojeny se stresem, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, cukrovka II. typu, zpomaluje stárnutí mozku. V oblasti práce přispívá k lepšímu výkonu pracovníků, zlepšuje vztahy na pracovišti i jednání ke klientům, pacientům a žákům, snižuje chybovost pracovníků, zlepšuje flexibilitu a tvořivost pracovníků. Tyto výsledky jsou potvrzeny velkým množstvím zahraničních výzkumných studií z oblasti psychologie, medicíny i neurověd (viz odkazy).


Podrobnosti:

 • Trénink je rozdělen do 8 setkání jednou za týden v délce 4 vyučovací hodiny.
 • Na setkáních se účastníci naučí meditativní i nemeditativní postupy zvládání stresu a emocí a rozvoje všímavosti, empatie, přijetí a soucitu.
 • Mezi setkáními je od účastníků vyžadováno pravidelné každodenní provádění naučených postupů na základě instruktážního CD v rozsahu cca 30 minut denně.
 • Program je realizován pro 10 – 20 účastníků.
 • Ukončení: K ukončení účastník doloží vyplněné pracovní listy a zpracuje esej v rozsahu 2 strany o své zkušenosti z tréninku.


Cílové kompetence:

 • Absolvent je seznámen s teoretickým konceptem všímavosti a jejím významem pro zvládání stresu a rozvoj vztahových kompetencí definovaných C.R. Rogersem tj. opravdovost, empatie, bezpodmínečné přijetí.
 • Absolvent je seznámen s teoretickým konceptem vztahových podmínek C.R. Rogerse a konceptem tělesně zakotveného prožívání (fokusing) E. Gendlina
 • Absolvent zná postupy pro trénink a rozvíjení své všímavosti, přijetí, empatie, opravdovosti, laskavosti a soucitu.
 • Absolvent si osvojil postupy pro péči o svou duševní hygienu a zvládání stresu.
 • Absolvent je seznámen s teorií a postupy zvládání vlastních emocí.
 • Absolvent umí zvládat své pocity při setkání s utrpením svým i u klientů.
 • Absolvent umí využít postupy zvládání emocí k sebereflexi a reflexi vztahu s klientem.
 • Absolvent má zlepšenou schopnost aktivního naslouchání a asertivity.
 • Absolvent má posílené kompetence všímavosti, empatie, opravdovosti a přijetí.

 

 


 

Organizátorem programu je společnost MARLIN, s.r.o.


Aktuální termíny:

BRNO

23.10.2017, 30.10.2017, 6.11.2017, 13.11.2017, 20.11.2017, 27.11.2017, 4.12.2017, 11.12.2017
vždy od 16:00 do 19:00 hod.
učebna společnosti MARLIN, Křenová 52, Brno


UHERSKÉ HRADIŠTĚ

15.11.2017, 22.11.2017, 29.11.2017, 6.12.2017, 13.12.2017, 20.12.2017, 3.1.2018, 10.1.2018
vždy od 16:00 do 19:00 hod.
učebna společnosti MARLIN, Města Mayen 1536, Uherské Hradiště

 

<< zpět