Třídní schůzky pro rodiče předškoláků

Pomalu se již blíží období zápisů do základních škol, a proto doporučujeme v mateřské škole uspořádat třídní schůzky pro rodiče dětí, kterých se v následujícím školním roce bude týkat povinná školní docházka.

Cílem této schůzky je informovat rodiče o dovednostech a znalostech, které by jejich děti měly mít, zároveň také poskytnutí zpětné vazby a doporučení vhodné pro podporu školní připravenosti.

K tomuto tématu doporučujeme přečíst si starší článek Jak vyřídit odklad školní docházky dítěte.

Příprava před třídními schůzkami

Před třídními schůzkami je vhodné zkonzultovat své postřehy a doporučení s kolegyní, snažit se najít nějaký kompromis a poté před rodiči prezentovat jeden názor (např. doporučení odkladu školní docházky).

Stejně tak může být obohacující setkání se zaměstnancem spádové základní školy (ředitel, pedagog budoucích prvňáčků či pracovnice školského poradenského zařízení).

Také se mi osvědčilo shromáždit pracovní listy a některé výtvarné práce dětí a poskytnout je na schůzce rodičům k nahlédnutí (např. formou portfolia či desek).

Vzhledem k velkému nárůstu docházky dětí s odlišným mateřským jazykem doporučuji vytvořit krátké shrnutí v bodech na papír či samostatnou schůzku s těmito rodiči.

Průběh třídních schůzek

Na úvod je vhodné poděkování za dosavadní spolupráci a krátké zavzpomínání na „školkové začátky“ dětí, které jsou dnes již předškoláky.

Dalším bodem může být připomenutí důležitých termínů a kontaktů (zápisy do spádových základních škol, kontakt na spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu…).

Hlavním tématem by měla být příprava do školy, konkrétně k zápisu. Neměli bychom zapomínat na to, že většina rodičů se neorientuje v pedagogických pojmech, a této skutečnosti náš projev přizpůsobit. Nejlepší je samozřejmě poskytovat co nejvíce praktických příkladů.

budoucí prvňáček

K přípravě na zápis by děti měly:

 • používat základy slušného chování

Děti by měly být zvyklé pozdravit, poprosit, poděkovat a rozloučit se. Ačkoliv prostředí školy a přítomnost cizích lidí může být na zápise pro děti stresující, měly by být vedeny k tomu, že takový pozdrav je samozřejmostí.

 • mít základní hygienické návyky

Sebeobsluha na toaletě je samozřejmostí a je to jedna z činností, kterou by rodiče s dětmi měli delší dobu trénovat. Děti by již měly být schopné se samy oblékat. Je běžné, že tkanička, kterou si dítě zaváže, se za nějakou chvíli rozváže či nezapne dobře knoflík, ale tyto dovednosti se dají naučit i formou her.

Děti by také měly být schopné odhadnout výběr oblečení dle aktuálního počasí (odlišit, kdy budou potřebovat rukavice a kdy naopak mohou jít ven pouze v kraťasech).

 • udržet pozornost

Jedna z nejdůležitějších dovedností ve škole je soustředěnost. Děti by měly být schopné se na chvíli věnovat jedné činnosti i přes několik rušivých elementů (ostatní děti při zápise, rozhovory dospělých…).

 • vyznat se v prostorové orientaci

Kromě udržení pozornosti by děti také měly odlišit levou a pravou ruku. Znalost stran může být klíčová např. pro budoucí psaní bříšek b x d.

 •    zvládat motorické činnosti

Kromě toho, že by děti měly být schopné nakreslit základní geometrické tvary (čtverec, trojúhelník…), součástí zápisů často bývají činnosti pro rozvoj jemné motoriky (např. navlékání korálků…).

 • umět správný úchop tužky

Správný úchop tužky děti samozřejmě trénují v rámci své předškolní docházky. Není však na škodu si jej čas od času zopakovat i mimo mateřskou školu.

 • být pohybově zdatné

Na zápise mohou děti dostat jednoduché pokyny (skoč, zadupej…) či mohou mít nachystaná stanoviště s pohybovými prvky.

 • zvládat pamatovat si pomocí smyslů – zrak a sluch

Důraz je kladen i na zrakovou a sluchovou diferenciaci a paměť. Nejběžnější činností ověřující zrakovou paměť je pexeso. Co se týká sluchové paměti, děti by měly být schopné si zapamatovat slyšenou informaci či krátký příběh (a převyprávět ho).

 • mít povědomí o svém bydlišti

Některé otázky na zápisech se zkrátka nemění. Děti by měly znát svou adresu, znát nějaké orientační body po cestě domů (např. blízko je lékárna) a samozřejmě i vyjmenovat členy rodiny.

 • orientovat se v čase

K nezbytným znalostem patří časové pojmy. Děti by měly odlišit pojmy včera, dnes a zítra. Také by měly pojmenovat aktuální roční období a odlišit jej od těch ostatních.

V tomto období by děti taktéž měly být schopny vyjmenovat dny v týdnu.

 • zvládat základní orientaci v předčíselných představách

V mateřských školách se děti učí počítat do 5. Většina dětí zvládne spočítat děti ve třídě apod., ale základní matematické operace (méně x více) by měly zvládat u počtu 1–5.

 • základní znalost písmen

U zápisu se předpokládá, že se děti zvládnou samy podepsat. Ideální je, když dítě některá písmena pozná (ideálně ta, která se nachází v jeho jméně).

Poté může následovat prohlížení portfolií dětí a nakonec nabídka konzultace s třídním/i pedagogem/pedagogy. Důležité je dbát na soukromí a snažit se vytvořit příjemné prostředí. Osvědčilo se mi mít připravený stolek se židlemi na druhém konci třídy.

Další tipy pro třídní schůzky pro rodiče předškoláků:

 • shrňte uplynulé akce v tomto pololetí
 • seznamte rodiče s pomůckami či pracovními sešity, které používáte (Bee bot, pracovní sešit Kuliferda…)
 • informujte rodiče o spolupráci mateřské školy se základní školou
 • pozvěte si odborníka z praxe (např. speciálního pedagoga z PPP či ředitele spádové základní školy)
 • nabídněte možnost konzultací i pro následující půlrok
 • zjistěte zájem rodičů o školku v přírodě
 • zjistěte zájem o besedu/přednášku od odborníka na školní zralost


Přeji Vám, ať třídní schůzky splní svůj cíl a všichni odcházíte s novými postřehy!


Autor:
 Kristýna Kapounková, pedagog na speciální ZŠ a SŠ

Vložte svůj komentář