Obchodní podmínky

Základní údaje o společnosti:

INFRA, s. r. o., se sídlem Stařeč, Tyršova čp. 241, PSČ 675 22

IČ: 26919541, DIČ: CZ26919541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45501
(dále jen „Společnost INFRA“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi kupujícími (taktéž objednávajícími) produktů či služeb prodávaných Společností INFRA.
   OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVACÍ AKCE

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti INFRA, s.r.o. pro realizaci vzdělávacích akcí


Vymezení pojmů:

 1. Objednatel či kupující: zájemce o realizaci vzdělávací akce či účastník vzdělávací akce
 2. Vzdělávací akce: seminář, kurz, distanční dlouhodobý vzdělávací kurz, konference, e-learningový kurz, webinář, a další možné typy vzdělávacích programů.
 3. Otevřený kurz: kurz, na který se mohou přihlásit jednotliví zájemci. Otevřené kurzy mají předem stanovený termín a Společnost INFRA přijímá od jednotlivých účastníků přihlášky.
 4. Objednávka: písemná objednávka realizace vzdělávací akce či přihláška účastníka na vzdělávací akci v písemné či elektronické podobě.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi objednávateli či účastníky vzdělávacích akcí a Společností INFRA jako jejich pořadatelem.


I. Obchodní podmínky pro otevřené kurzy


Objednání vzdělávací akce, uzavření kupní smlouvy

 1. Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednatelem a Společností INFRA. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami Společnosti INFRA.
 2. Objednávky či přihlášky je možno Společnosti INFRA zasílat i v elektronické podobě. Takto zaslaná objednávka (např. i e-mailem) je rovněž považována za závaznou.
 3. Jednotlivé objednávky jsou evidovány podle pořadí.


Platební podmínky

 1. Účastnický poplatek za účast na vzdělávací akci je nutno uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Společností INFRA.
 2. Splatnost faktur se stanoví na 10 dnů.
 3. Splatnost faktury může být ze strany společnosti INFRA zkrácena v případě, že rozdíl v počtu dnů mezi datem odeslání objednávky a termínem konání kurzu je menší oproti standardní stanovené splatnosti faktur v předchozím bodu.
 4. Rozhodujícím okamžikem pro přijetí platby je den připsání fakturované částky na bankovní účet Společnosti INFRA.
 5. Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol.
 6. Objednatel se může se Společností INFRA dohodnout na hotovostní platbě fakturované částky. Takovouto platbu je třeba provést nejpozději v den konání vzdělávací akce. Objednatel může rovněž účastnický poplatek uhradit platební kartou prostřednictvím on-line platební brány.
 7. Při nízkém počtu přihlášených účastníků se akce neuskuteční. V takovém případě Společnost INFRA nabídne objednateli alternativní možnost účasti na jiné vzdělávací akci či akcích, případně vrátí objednateli účastnický poplatek v plné výši – na základě vzájemné dohody.
 8. Podle zákona o DPH je cena rekvalifikačních seminářů a akreditovaných seminářů pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH.


Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Objednatel či účastník vzdělávací akce má možnost odstoupit od kupní smlouvy a zrušit svoji účast na vzdělávací akci nejpozději do 10 dnů před datem jejího konání. V takovém případě má objednatel nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazeného účastnického poplatku či sjednané ceny (v případě, že již byla uhrazena). Na pozdější odstoupení (zrušení účasti) nemá Společnost INFRA povinnost brát zřetel.
 2. Objednatel má právo v případě své neúčasti vyslat na vzdělávací akci náhradníka (náhradního účastníka).


Pravidla ochrany obsahu on-line kurzů, webinářů a jejich záznamů

 1. Objednatel uzavřením kupní smlouvy získává právo k užívání obsahu on-line kurzů, webinářů a jejich záznamů osobou, která je uvedena v objednávce (přihlášce) jako účastník.
 2. Společnost INFRA si v případě porušení podmínky v předchozím odstavci vyhrazuje právo na zrušení přístupu k tomuto obsahu.
 3. Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, kdy sdílí zakoupený obsah se třetí osobou, která není v objednávce uvedena jako účastník. Za sdílení a porušení obchodních podmínek se považuje: přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoliv mechanickou či elektronickou formou třetím osobám.
 4. Porušením těchto podmínek objednavatel přichází o právo k užívání obsahu bez nároku na jakoukoliv náhradu.
 5. Na zakoupený on-line kurz, webinář, záznam webináře a obsah se vztahují podmínky autorského zákona.II. Obchodní podmínky pro kurzy realizované na zakázku (na klíč)

Kurzem realizovaným na objednávku se rozumí vzdělávací akce, kterou Společnost INFRA pořádá pro jednoho objednatele. Takovýchto vzdělávacích akcí se účastní větší počet účastníků a Společnost INFRA je pro objednatele pořádá na klíč. Jedná se např. o vzdělávací akce realizované pro celé pedagogické sbory nebo jejich část.

Objednání vzdělávací akce, uzavření kupní smlouvy

 1. Každá učiněná objednávka ze strany objednatele je závazná. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednatelem a Společností INFRA. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami Společnosti INFRA.
 2. Závazné objednávky je možno Společnosti INFRA zasílat i v elektronické podobě (např. e-mailem).
 3. Na každé objednávce vzdělávací akce musí být uvedena identifikace Společnosti INFRA (jakožto organizátora) a identifikace objednatele. Objednávka musí dále obsahovat název kurzu (téma), jeho délku, termín a místo konání, počet účastníků kurzu, sjednanou cenu za 1 účastníka a celkovou sjednanou cenu.


Platební podmínky

 1. Sjednanou cenu za realizaci vzdělávací akce je nutno uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Společností INFRA. Podle zákona o DPH je cena rekvalifikačních seminářů a akreditovaných seminářů pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH.
 2. Splatnost faktur se stanoví na 10 dnů.
 3. Splatnost faktury může být ze strany společnosti INFRA zkrácena v případě, že rozdíl v počtu dnů mezi datem odeslání objednávky a termínem konání kurzu je menší oproti standardní stanovené splatnosti faktur v předchozím bodu.
 4. Sjednanou cenu je nutné uhradit nejpozději 1 den před konáním dané vzdělávací akce.
 5. Rozhodujícím okamžikem pro přijetí platby je den připsání fakturované částky na bankovní účet Společnosti INFRA.
 6. Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na výzvě k platbě, resp. faktuře.
 7. Objednatel se může se Společností INFRA dohodnout na hotovostní platbě fakturované částky. Takovouto platbu je třeba provést nejpozději v den konání vzdělávací akce.
 8. V případě, že se vzdělávací akce skutečně zúčastní vyšší počet účastníků oproti počtu uvedenému v závazné objednávce, je Společnost INFRA oprávněna za tyto účastníky Objednateli doúčtovat částku odpovídající ceně za každého účastníka nad počet uvedený v závazné objednávce.
 9. V případě, že se vzdělávací akce zúčastní nižší počet účastníků oproti počtu uvedeném v závazné objednávce, se celková sjednaná cena nemění.


Odstoupení od kupní smlouvy

Objednatel vzdělávací akce má možnost odstoupit od kupní smlouvy a zrušit vzdělávací akci nejpozději do 14 dnů před datem jejího konání. V tomto případě má objednatel nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazeného částky (v případě, že již byla uhrazena). Na pozdější odstoupení (zrušení účasti) nemá Společnost INFRA povinnost brát zřetel.


III. Ochrana osobních údajů

 1. Společnost INFRA zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Společnost INFRA zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění smluvních a zákonných závazků. Dále zpracovává osobní údaje na základě souhlasu objednatele/kupujícího.
 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete na internetových stránkách Společnosti INFRA zde.
 4. Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo požádat nás o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)
 5. Jsme registrovaní u Úřadu pro ochranu osobních údajů (reg. číslo subjektu: 00062103).

Zásady ochrany osobních údajů


IV. Ostatní

 1. Společnost INFRA si vyhrazuje právo na úpravu programu vzdělávací akce, změnu lektora, učebních a přednáškových prostor.
 2. Každý z účastníků obdrží po absolvování vzdělávací akce osvědčení.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 4. Právní vztahy mezi Společností INFRA a objednatelem/kupujícím se řídí právním řádem České republiky.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 18.5.2022


 

  OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PUBLIKACE A PRODUKTY

Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy a dodací podmínky

 1. Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednavatelem a Společností INFRA. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami Společnosti INFRA.
 2. Kupující, který není spotřebitel, může od závazné objednávky do chvíle než přijme plnění od Společnosti INFRA odstoupit a uzavřenou smlouvu zrušit zaplacením odstupného v souladu s § 1992 občanského zákoníku, které odpovídá výši zaplacené zálohy.
 3. Závaznou objednávku ihned zpracujeme a objednané zboží odešleme do 10 dnů od přijetí objednávky.
 4. Objednané zboží je ze strany Společnosti INFRA dodávané kupujícím prostřednictvím České pošty nebo přepravců – dle vlastního výběru zákazníka.

Platební podmínky

 1. Společnost INFRA umožňuje svým zákazníkům (kupujícím) využít následující způsoby plateb: platba předem, bezhotovostní platba na základě vystavené faktury a platba on-line platební kartou (prostřednictvím internetové platební brány).
 2. Pokud je kupujícím škola nebo jiné školské zařízení, může být objednané zboží kupujícímu zasláno společně s fakturou (daňovým dokladem) se splatností na adresu uvedenou v objednávce. Takový kupující si může při objednávce vybrat tento způsob platby.
 3. Splatnost faktur se stanoví na 10 kalendářních dnů.
 4. Soukromým osobám a jiným právnickým osobám (vyjma škol a školských zařízení) je objednané zboží zasíláno po obdržení platby předem nebo uhrazení celkové ceny objednávky on-line platební kartou (prostřednictvím on-line platební brány). Obdržením platby předem se rozumí připsaní celkové ceny objednávky na účet Společnosti INFRA.
 5. Při platbě za objednané zboží ze strany kupujícího bezhotovostní formou je třeba uvádět správný variabilní symbol.
 6. K ceně objednaného zboží je připočtena cena za dopravu dle aktuálního ceníku. Kupující má možnost vybrat si z níže uvedených druhů doprav:

a) prostřednictvím přepravce DPD: 119,- Kč (balík nad 20 kg)

b) prostřednictvím přepravce DPD Pickup: 89,- Kč (balík do 20 kg)

c) prostřednictvím přepravce DPD: 389,- Kč (nadrozměrný balík)

d) prostřednictvím Zásilkovny s.r.o.: 79,- Kč (balík do 5 kg)

Používáme platební bránu GoPay:

  

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Do 14 dnů ode dne doručení zboží kupujícímu, který je spotřebitelem, má kupující právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího musí být učiněno písemně - dopisem na adresu Společnosti INFRA (INFRA, s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč) nebo e-mailem (infra@infracz.cz).
 2. V případě, že kupující od kupní smlouvy odstoupí, zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží zpět na adresu Společnosti INFRA: INFRA, s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč.
 3. Pokud se kupující rozhodne zboží vrátit, je třeba, aby bylo nepoškozené, bez známek opotřebování a vráceno v uvedené lhůtě.
 4. Kupující, který není spotřebitel, např. školské zařízení, může také odstoupit od své objednávky, viz bod č. 2 části týkající se objednávání zboží. Bere zároveň na vědomí a souhlasí s tím, že zaplacená záloha bude započtena společností INFRA na nárok na zaplacení odstupného za zrušení smlouvy (§ 1992 občanského zákoníku).

Reklamace

 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující u prodávajícího uplatnit zejména telefonicky na čísle +420 568 851 733 či e-mailem na adrese infra@infracz.cz.
 2. Kupující sdělí prodávajícímu, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a společně se domluví na dalším postupu při reklamaci.
 3. Více informací: Jak postupovat při reklamaci.

Ostatní

 1. Veškeré publikace včetně aktualizací publikací KAFOMET a doplňků podléhají autorskoprávní ochraně a není možné je jakýmkoli způsobem rozšiřovat, kopírovat a poskytovat třetím osobám.
 2. Tyto obchodní podmínky se řídí platnými zákony ČR.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 4. Právní vztahy mezi Společností INFRA a objednatelem/kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost INFRA zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Společnost INFRA zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění smluvních a zákonných závazků. Dále zpracovává osobní údaje na základě souhlasu objednatele/kupujícího. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou přepravních společností.
 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete na internetových stránkách Společnosti INFRA zde.
 4. Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo požádat nás o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
 5. Zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek
 6. Jsme registrovaní u Úřadu pro ochranu osobních údajů (reg. číslo subjektu: 00062103).


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21. 4. 2023.